ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG PHẨM CHẤT CỦA CÁC GIỐNG LÚA japonica

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-11
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG PHẨM CHẤT CỦA CÁC GIỐNG LÚA japonica

Tên tác giả
Nguyễn Thị Pha , Lê Ngọc Lel, Lê Mỹ Linh, Nguyễn Khắc Thắng và Trần Đình Giỏi
Category
Monthly Journal
Title

Genetic diversity of qualitative characteristics of japonica rice varieties

Author
Nguyen Thi Pha, Le Ngoc Lel, Le My Linh, Nguyen Khac Thang, Tran Dinh Gioi
Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng 20 giống lúa japonica để đánh giá đa dạng di truyền các đặc tính phẩm chất gạo và so sánh với 6 cặp mồi SSR được công bố có liên kết với các tính trạng nghiên cứu. Kết quả phân tích phẩm chất gạo cho thấy, hầu hết các giống lúa có chiều dài hạt gạo từ ngắn đến trung bình, hình dạng hạt gạo từ trung bình đến bầu. Hàm lượng amylose thuộc 4 nhóm là nếp, thấp, trung bình và cao. Độ bền gel chủ yếu thuộc nhóm mềm đến rất mềm và nhiệt trở hồ chỉ phân thành 2 nhóm cao và thấp. Phân tích đa dạng di truyền các đặc tính phẩm chất gạo cho thấy, 20 giống lúa được chia thành 4 nhóm có độ tương đồng khoảng 95%. Kết quả phân tích kiểu gen cho thấy, chỉ thị phân tử RM164 và RM203 có thể xác định được các giống lúa có độ bền gel mềm đến rất mềm và nhiệt trở hồ cao với độ chính xác lần lượt là 87,5% và 92,3%. Chỉ thị RM230 và RM255 có thể xác định chính xác được giống lúa có chiều dài hạt gạo ngắn, hình dạng hạt gạo bầu. Riêng chỉ thị RM230 còn xác định được giống lúa có hàm lượng amylose thấp đến rất thấp.

Abstract

Twenty japonica rice varieties were used to evaluate the genetic diversity of rice quality characteristics and compared with 6 SSR markers reported association with the target traits. The results of rice quality analysis showed that most of the rice varieties have short to medium grain length, medium to bold shape. Amylose content is classified into 4 groups as glutinous rice, low, medium and high. Gel consistency mainly arranges from soft to very soft groups, and the gelatinization temperature is only classified into 2 groups of high and low. Genetic diversity analysis of rice quality characteristics showed that, 20 rice varieties were divided into 4 groups at about 95% similarity among each other. The results of the genotypic analysis showed that, the RM164 and RM203 markers could identify rice varieties with soft to very soft gel consistency and high gelatinzation temperature with an accuracy of 87.5% and 92.3%, respectively. RM230 and RM255 markers could accurately identify rice varieties with short-grain length and bold shape grains. Particularly, the RM230 marker also identifies rice varieties with low to very low amylose content.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
các giống lúa japonica
tính trạng phẩm chất
đa dạng di truyền
chỉ thị SSR
rice
Japonica rice varieties
quality characteristics
genetic diversity
SSR markers