CHỌN TẠO GIỐNG ĐIỀU CÓ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC TỈNH PHÍA NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-20
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN TẠO GIỐNG ĐIỀU CÓ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC TỈNH PHÍA NAM

Tên tác giả
Trần Công Khanh, Đặng Văn Tự, Lê Thị Kiều, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Việt Quốc, Ngô Xuân Chinh, Trần Duy Việt Cường, Đinh văn Cường, Đặng Đình Đức Phong, Hoàng Vinh, Trần Minh Dương, Nguyễn Thị Yến, Hồ Thị Lan, Lê Thị Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Selection of high yield and quality cashew varieties for Southern provinces

Author
Tran Cong Khanh, Đang Van Tu, Le Thi Kieu, Nguyen Thi Huong, Nguyen Viet Quoc, Ngo Xuan Chinh, Tran Duy Viet Cuong, Đinh Van Cuong, Đang Đinh Đuc Phong, Hoang Vinh, Tran Minh Duong, Nguyen Thi Yen, Ho Thị Lan, Le Thi Thanh
Tóm tắt

Từ 325 hạt điều lai được đưa vào đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều, từ năm 2010 - 2012, đã tuyển chọn được 15 con lai LBC1, LBC2,..., LBC15 đưa vào thí nghiệm khảo nghiệm sơ bộ. Kết quả so sánh sơ bộ 15 dòng điều vô tính từ năm 2012 - 2020 cho thấy: 18 tháng sau trồng, tất cả các dòng đã ra hoa, đậu quả. Ba năm sau trồng đã tuyển chọn được hai dòng điều: LBC5 cho năng suất hạt cao nhất 1,14 tấn/ha, kế đến là dòng LBC1 đạt 0,96 tấn/ha. Tỷ lệ nhân của hai dòng điều này đạt 30,6% - 31%, đáp ứng tiêu chí tuyển chọn. Niên vụ thu hoạch năm 2019/2020 (7 năm sau trồng), đã xác định được giống LBC5 đạt 3,75 tấn/ha, giống LBC1 đạt 3,42 tấn/ha, kích cỡ hạt từ 130 hạt/1 kg đến 140 hạt/1kg. Tỷ lệ hạt chìm trong nước cao nhất ở giống LBC1 là 93,77%, giống LBC5 đạt 90,75%.

Abstract

Fifteen clones including LBC1, LBC2.., LBC15 selected from 325 hybrid cashew nuts after evaluating by the Center for Cashew Research and Development from 2010 - 2012 were used for the preliminary test. The result of preliminary comparison of 15 cashew clones in the period of 2012 - 2020 showed that: All the clones had flowers and fruits after 18 months of planting. Two clones LBC5 and LBC1 were chosen after three years of planting: LBC5 with the highest yield of 1.14 tons/hectare, followed by LBC1 with 0.96 tons/hectare. The kernel rate of these clones reached 30.6% - 31%, meeting selection criteria. In the harvesting time of 2019/2020 (7 years after being planted), the yield of LBC5 reached 3.75 tons/hectare, and of LBC1 was 3.42 tons/hectare; the number of seeds per kg reached 130 - 140. The percentage of seeds submerged in water was highest in LBC1, 93.77%, and LBC5 was 90.75%.

Từ khoá / Keywords

Giống điều
chọn tạo
năng suất hạt khô
tỷ lệ nhân
LBC
Cashew variety
selection
dry seed yield
kernel rate
LBC