CHỌN GIỐNG LÚA CÓ MÙI THƠM VÀ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN GIỐNG LÚA CÓ MÙI THƠM VÀ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ

Tên tác giả
Nguyễn Thị Lang, Trịnh Thị Lũy, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hương, Trần Thị Nhiên, Nguyễn Trọng Phước, Trần Thị Thanh Xà, Bùi Chí Bửu
Category
Monthly Journal
Title

Breeding fragrant and lowamylose content rice variety using molecular marker

Author
Abstract

Developing the advanced backcross population (BC2F2), with participation of molecular markers to select individuals carrying resistant gene, in order to cross back with mother lines (renewal lines), aim to stabilize gene of the low amylose content in homozygosity comparing rapidly with traditional methods. The molecular markers expressed clearly polymorphism, associated with resistant genes have been recorded on this backcross populations. Genotypic evaluation of promising lines of hybrid populations using SSR, which including: RM105, RM23662, RM24103, RM23877 (on chromosome 9), RM547 (on chromosome 8), RM249 (on chromosome 5), RM11125 (on chromosome 1), RM25181 (on chromosome 10). RM210 (on chromosome 9), RM511 (on chromosome 12), RM1125 (on chromosome 10), RM10713, RM10115, RM3252 (on chromosome 1), RG28FL, RM223 (on chromosome 8). Through evaluation of the quality of the populations recorded amylose and fragrant contents: only have line 6, and line 7 displayed the most markedly fragrant gene, among of 9 detective markers have 6 markers good for polymorphism such as RM105, RM219, RM23662, RM24103, with two markers RG28FL, RM223 providing good diagnostic gene (accounting for 85.6%), and especially the markers located all on chromosome 8 The lines continue to develop in the future.

Từ khoá / Keywords

aroma
amylose
advanced backcross
molecular markers