CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CHO VÙNG TÔM - LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-15
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CHO VÙNG TÔM - LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Huỳnh Quang Tín và Nguyễn Hữu Lợi
Category
Monthly Journal
Title

Screening of salt tolerant rice lines for rice-shrimp farming in the Mekong River Delta

Author
Huynh Quang Tin and Nguyen Huu Loi
Tóm tắt

Thanh lọc giống lúa chịu mặn bằng phương pháp Yoshida với các nồng độ muối 4‰, 6‰ và 8‰ - những dòng lúa triển vọng được chọn và tiếp tục thử nghiệm tại đồng ruộng vùng “Tôm-Lúa” để tìm ra những dòng lúa thích nghi đạt năng suất cao cho vùng đất nhiễm mặn. Kết quả thanh lọc 50 dòng lúa trong điều kiện nhà lưới đã chọn được 19 dòng chịu mặn ≥ 4‰ cho thí nghiệm trên đồng ruộng. Kết quả đánh giá năng suất, phẩm chất, sâu bệnh đã xác định được dòng lúa đạt năng suất cao nhất là L72-2 (8,6t/ha), và bốn dòng lúa triển vọng (L14-4, L93-3, L33-6, L118-5) kháng bệnh đạo ôn, rầy nâu và đạt năng suất cao hơn 7,0 tấn/ha (cao hơn 12,2%) so với các giống đối chứng Pokkali và OM5451. Các dòng đã chọn cần được tiếp tục khảo nghiệm diện rộng tại các vùng tôm-lúa để có cơ sở khuyến cáo và đăng ký - công nhận lưu hành.

Abstract

Screening of salt tolerant rice lines was carried out by using the hydroponic method by Yoshida (1991) at the salinity levels of 4, 6, and 8‰ NaCl and the on-farm trial in rice-shrimp farming. Among 50 screened lines in the greenhouse, 19 promising rice lines with tolerance at ≥ 4‰ were selected for the on-farm yield experiment in the rice-shrimp production system. Results from the field trial showed that, the highest yield was recorded at the L72-1 line (8.6 t/ha). Four promising lines (L14-4, L93-3, L33-6, L118-5, L122-4) showed resistance to Blast disease and Brown plant hopper and had higher yield 7.0 t/ha (>12.2%) than that of the control varieties. These selected lines should be tested in larger scale, before introducing and registering certification and release.

Từ khoá / Keywords

Dòng lúa
Chịu mặn
Tôm-Lúa
Rice lines
salinity tolerance
rice-shrimp system