BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG MÍT DAI HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
19-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG MÍT DAI HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

Tên tác giả
Nguyễn Phương Tùng, Lê Tất Khang, Lê Thành Phượng, Nguyễn Văn Lam, Nguyễn Ngọc Quý
Category
Monthly Journal
Title

Selection of elite trees of Dai Huu Lung jackfruit in Huu Lung district, Lang Son province

Author
Nguyen Phuong Tung, Le Tat Khang, Le Tat Khuong Le Thanh Phuong, Nguyen Van Lam, Nguyen Ngoc Quy
Tóm tắt

Cây mít dai Hữu Lũng (Artocarpus heterophyllus) là một giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thu hoạch từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8 hàng năm. Để bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen mít bản địa tại Hữu Lũng cần thiết phải tuyển chọn những cá thể ưu tú, năng suất cao, chất lượng tốt, ít sâu bệnh. Kết quả đã chọn được 8 cây đầu dòng từ 25 đến 70 năm tuổi: MHL3, MHL15, MHL16, MHL21, MHL22, MHL23, MHL25 và MHL30. Năng suất các cây đầu dòng được chọn đạt từ 50 quả/cây trở lên, múi mít tươi chắc chắn, hương vị thịt quả sau khi ăn có vị ngọt. Các cây đầu dòng nói trên đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn công nhận theo Quyết định số 260/QĐ-SNN ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Abstract

Dai Huu Lung jackfruit is a fruit of high economic value in Huu Lung district, Lang Son province. Annual harvesting time is from early June to early August. In order to conserve, exploit and develop genetic resources of the indigenous jackfruit trees in Huu Lung, it is necessary to select elite trees with high yield, good quality, few pests and diseases. As a result, 8 elite jackfruit trees from 25 - 70 years old were selected: MHL3, MHL15, MHL16, MHL21, MHL22, MHL23, MHL25 and MHL30. The yield of selected elite trees was 50 fruits/tree or more with fresh, firm jackfruit pulp and sweet taste after eating. The above-mentioned elite trees were recognized by the Department of Agriculture and Rural Development of Lang Son province under Decision No. 260/QD-SNN dated July 28, 2022.

Từ khoá / Keywords

Mít dai Hữu Lũng
cây đầu dòng
bảo tồn
tỉnh Lạng Sơn
Dai Huu Lung jackfruit
elite trees
conservation
Lang Son province