• BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HÚT THU ASEN TRONG LÚA, BẮP VÀ ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA AN PHÚ - AN GIANG

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HÚT THU ASEN TRONG LÚA, BẮP VÀ ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA AN PHÚ - AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
100-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HÚT THU ASEN TRONG LÚA, BẮP VÀ ĐẬU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA AN PHÚ - AN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Văn Chương
Category
Monthly Journal
Title

Research on mitigating of rice, maize and mung beans uptake of arsenic in An Phu district, An Giang province

Author
Nguyen Van Chuong
Tóm tắt

Các kết quả nghiên cứu mẫu đất trước đây ở vùng An Phú cho thấy hàm lượng Asen (As) trong đất vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn thế giới. Tất cả các mẫu đất trồng lúa, bắp và đậu xanh trong đê có hàm lượng As cao hơn ngoài đê từ 0,5 đến 1 lần. Đất trồng bắp, lúa và đậu xanh trong đê cũng như ngoài đê có hàm lượng As trung bình từ 12,6 đến 31,8 mg/kg. Kết quả thí nghiệm ngoài đồng bố trí trên ruộng nhiễm As cho thấy hàm lượng As trong hạt của cây lúa, bắp và đậu xanh tưới nước giếng khoan luôn cao hơn 56,9% so với tưới bằng nước sông. Đối với cây lúa, tưới khô ngập luân phiên (AWD) làm giảm hàm lượng As trong hạt lúa so với lúa ngập liên tục (CF) là 35,1%. Hàm lượng As trong thân và hạt của lúa, bắp và đậu xanh ở nghiệm thức bón vôi (5 tấn/ha) đều thấp hơn hàm lượng As trong thân và hạt của lúa, bắp, đậu xanh so với nghiệm thức không bón vôi. Lượng vôi bón 5 tấn/ha giảm rõ rệt hàm lượng As trong hạt lúa, bắp và đậu xanh tương ứng 50,7; 40 và 40,8% so với không bón vôi.

Abstract

The previous studies in An Phu showed that the level of arsenic in soils was also many folds higher than international standards that need to be studied; particularly in land use and water supply in agricultural production. The average content of arsenic in soil samples growing rice, corn and green beans inside dikes were higher than that outside dikes from 0.5 to 1 times. The averages of arsenic levels of soil samples inside and outside dikes of An Phu were from 12.6 to 31,8 mg/kg (for soils growing corn, rice and green bean). The results of experiment of arsenic contaminated fields showed that arsenic levels in grain of maize, rice and mung bean irrigated by deep-well water were 56.9% higher than that in grain of maize, rice and mung bean supplied by river water. The arsenic levels in rice grains in AWD treatments were 35.1% lower compared with that in CF treatments. The results showed that applying lime at 5 tons/ ha had a significant effect on arsenic content in the grains of rice, corn and green beans decreased 50.7; 40 and 40.8%, respectively, in comparison without lime application

Từ khoá / Keywords

Asen
An Phú
nước ngầm
nước sông
Bón vôi
Arsenic
An Phu district
deep-well water
river water
lime application