• ẢNH HƯỞNG PHÂN KALI CLORUA VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA NẾP KHẨU NUA LẾCH

ẢNH HƯỞNG PHÂN KALI CLORUA VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA NẾP KHẨU NUA LẾCH

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-71
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG PHÂN KALI CLORUA VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA NẾP KHẨU NUA LẾCH

Tên tác giả
Lưu Ngọc Quyến, Lê Khải Hoàn, Nguyễn Văn Chinh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of potassium and density on the growth and the yield of Khau Nua Lech sticky rice

Author
Abstract

A experiment about evaluation effect of density and K2O amount on Khau Nua Lech rice growth and yield was conducted in 2012 in Thuong Quan commune, Ngan Son district, Bac Kan province. The experiment was carried out following random completed block and 3 replications. It included: density: 20 hills; 25 hills and 33 hills, K2O amount: 33 kg; 63 kg and 93 kg with 900 kg NPK (5:10:3) application as basal. The results show that there was no different on crop duration at all treatments. However, increasing potassium and density affected position on yield and yield components of Khau Nua Lech. Namely, yield was highest at density 25 hills/m2 and 93 kg K2O. Beside, aroma level was increased when potassium level increased.

Từ khoá / Keywords

Sticky rice
potassium
plant density