• ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ HẠT GIỐNG VÀ PHUN CHẾ PHẨM NANO ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI LONG AN

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ HẠT GIỐNG VÀ PHUN CHẾ PHẨM NANO ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI LONG AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ HẠT GIỐNG VÀ PHUN CHẾ PHẨM NANO ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI LONG AN

Tên tác giả
Ngô Quang Vinh, Bùi Xuân Mạnh, Đinh Thị Hương, Lê Quý Kha, Nguyễn Hoài Châu
Category
Monthly Journal
Title

Effects of seed treatment and spraying micronutrient nanofertilizer on growth, development and yield of maize in Long An province

Author
Ngo Quang Vinh, Bui Xuan Manh, Dinh Thi Huong, Le Quy Kha, Nguyen Hoai Chau
Tóm tắt

Để đánh giá hiệu quả của việc tẩm hạt giống bằng chế phẩm vi lượng nano xử lý hạt (XLH) kết hợp phun chế phẩm vi lượng nano (CP) trên cây ngô, một thí nghiệm đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tiến hành tại xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2017. Thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu lô chính-lô phụ (Split-plot design) với 3 lần lặp lại. Lô chính là CP phun lá (3 liều lượng), lô phụ là chế phẩm XLH (4 liều lựơng), đối chứng là tẩm hạt và phun nước lã. Kết quả bước đầu cho thấy việc xử lý hạt bằng XLH3, XLH4 có hay không kết hợp với việc phun trên lá bằng CP1 và CP2 đều cho năng suất khả quan, tăng hơn đối chứng 12,8 đến 14%. Tuy nhiên, cần nghiên cứu mở rộng để có kết luận chính xác.
 

Abstract

An experiment with seed treatment combining with foliar spraying of micronutrient nanofertilizers on maize was conducted in Duc Hoa District, Long An province from January to April, 2017. A split-plot design, 3 replications was used with A factor including 3 doses of foliar fertilizer and water as control in main plots, B factor including 4 doses of a seed treatment and water as control in sub-plots. The preliminary result showed that treatment of seeds by XLH3, XLH4 with or without combining with foliar CP1 and CP2, maize could give higher yields compared to control up to 12.8 - 14%. However, it is needed further investigation to get get clearer information.
 

Từ khoá / Keywords

ngô
chế phẩm nano
xử lý hạt
maize
nanofertilizer
seed treatment