• ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG ĐẾN MỨC ĐỘ BỊ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÀ PHÊ VỐI TÁI CANH

ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG ĐẾN MỨC ĐỘ BỊ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÀ PHÊ VỐI TÁI CANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
78-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG ĐẾN MỨC ĐỘ BỊ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ TRÊN CÀ PHÊ VỐI TÁI CANH

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Hồng Phong , Cù Thị Dần , Trần Ngô Tuyết Vân, Nguyễn Thị Thiên Trang , Lê Văn Phi
Category
Monthly Journal
Title

Effect of nematode on yellow leaf and root rot disease of replanting coffee

Author
Nguyen Xuan Hoa, Nguyen Hong Phong, Cu Thi Dan, Tran Ngo Tuyet Van, Nguyen Thi Thien Trang, Le Van Phi
Tóm tắt

Hiện nay các diện tích cà phê tái canh thường bị vàng lá, thối rễ và dẫn đến chết cây do tuyến trùng gây ra làm cho việc tái canh cà phê không có hiệu quả. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát, lấy mẫu đất và rễ các cây cà phê thể hiện triệu chứng điển hình cho 5 cấp bệnh vàng lá, thối rễ để phân tích trên 3 vườn cà phê vối tái canh 2 năm tuổi. Kết quả đã mô tả chi tiết được các triệu chứng điển hình liên quan đến các cấp bệnh vàng lá, thối rễ cây cà phê. Mật số tuyến trùng ký sinh trong rễ cà phê đã ảnh hưởng đến những sự khác nhau về các cấp bệnh, có tương quan một cách rất có ý nghĩa thống kê với các cấp bệnh, và là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cấp bệnh vàng lá, thối rễ cây cà phê tái canh. Từ đó có thể sử dụng kết quả này cho việc đánh giá tỷ lệ và mức độ hại của bệnh vàng lá, thối rễ cà phê và đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả.

Abstract

At present, coffee trees grown in replanting areas are often infected with yellow leaf and root rot disease, which leads to death and makes the ineffective coffee rejuvenation. The survey and sampling of soil and roots of the coffee treesshowingtypical symptoms of 5 yellow leaf and root rot disease levels were conducted and analyzed on 3gardens oftwo year old robusta coffee. The results showed in detail descriptionsof the typical symptoms related to yellow leaf and root rot disease levels. The different levels of the disease were recorded by parasitic nematode densities and had significant correlations withnematode densities, and werethe important indicator for evaluation of yellow leaf and root rot disease levels of coffee trees. Since the results can be used for evaluation of ratio and severity of yellow leaf and root rot disease, and for establishing effective measures to control this disease.

Từ khoá / Keywords

tuyến trùng
Bệnh vàng lá thối rễ
mức độ bệnh
tái canh cà phê
nematode
yellow leaf and root rot disease
disease level
coffee replanting