• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG GỪNG G10 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG GỪNG G10 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
52-56
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG GỪNG G10 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Lê Khả Tường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting date on growth and yield of ginger G10 in some Northern provinces

Author
Le Kha Tuong
Tóm tắt

Giống gừng mới G10 được Bộ nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho các tỉnh phía Bắc song chưa xác định được thời vụ thích hợp. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của các thời vụ trồng khác nhau đến năng suất của giống này đã được tiến hành tại một số tỉnh phía Bắc trong giai đoạn 2014 - 2015. Kết quả nghiên cứu đã xác định thời vụ trồng từ 1/2 - 11/4 có ảnh hưởng khá rõ đến tốc độ phát triển thân lá, trong đó chiều cao cây đạt giá trị lớn nhất ở thời vụ 21/3; số cây/khóm và số lá/cây đạt giá trị cực đại ở thời vụ 1/2. Sự gây hại của rầy xanh và rệp sáp trên giống gừng G10 trong điều kiện đồng ruộng ở mức độ nhẹ nhất (cấp 1) trong thời vụ từ 1/2 - 1/3, tăng dần từ trung bình (cấp 2) đến nặng (cấp 3) ở thời vụ 11/3 - 11/4. Giống G10 có khả năng chống chịu khá với bệnh thối củ (cấp 1) ở tất cả các thời vụ tại các địa bàn. Khung thời vụ thích hợp cho giống gừng G10 tại các địa bàn được xác định từ 21/2 - 21/3, trong đó thời vụ 1/3 cho năng suất củ tươi cao nhất, đạt 30,9 tấn/ha tại Bắc Kạn, 30,27 tấn/ha tại Hòa Bình và 29,15 tấn/ha tại Hưng Yên.

Abstract

New Ginger variety G10 has been recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development for trial production in the Northern provinces but suitable planting date has not been identified. On this basic, an experiment of planting dates for ginger variety - G10 was conducted in some north provinces in stage 2014 - 15. The results showed that planting date from 1/2 - 11/4 has significant influence on development speed of stems and leaves. In which, plant height reached of max value at planting date 21/3; number of stems/clump and the number of leaves/stem reached the maximum value at planting date 1/2. The damage of leaf hopper and parlatoria on the field is lowest level ( level 1) at planting date 1/2 - 1/3, from average (level 2) to heavy (level 3) at planting date 11/3 - 11/4; Ginger variety G10 is determined being the highest resistant to root decay diseasea at all planting dates in locals. The generality planting date for ginger variety G10 is determined being from 21/2 to 21/3, in which, the date 1/3 is priority for highest yield, corresponding to 30,9 tons/ha in Bac Kan, 30,27 tons/ha in Hoa Binh and 29,15 tons /ha in Hung Yen.

Từ khoá / Keywords

Giống gừng G10
thời vụ
sinh trưởng
thân lá
năng suất
growth
leaf stems
plating date
resistant
variety G10
yield