• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU BỔ SUNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH TRỒNG THỦY CANH NHIỀU TẦNG TRONG NHÀ LƯỚI

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU BỔ SUNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH TRỒNG THỦY CANH NHIỀU TẦNG TRONG NHÀ LƯỚI

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU BỔ SUNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XÀ LÁCH TRỒNG THỦY CANH NHIỀU TẦNG TRONG NHÀ LƯỚI

Tên tác giả
Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Mai Phúc Thạnh, Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thị Anh Thư
Category
Monthly Journal
Title

Effects of supplemental LED lighting regimes on growth and yield of lettuce under multilayer hydroponic cultivation in greenhouse

Author
Phan Ngoc Nhi, Tran Thi Ba, Vo Thi Bich Thuy, Mai Phuc Thanh, Nguyen Phuong Uyen, Nguyen Thi Anh Thu
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định thời gian chiếu bổ sung đèn LED (Light-emitting diode) phù hợp cho sinh trưởng và năng suất xà lách trồng thủy canh nhiều tầng trong nhà lưới. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố với 6 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức 9 lần lặp lại (mỗi lặp lại là 8 rọ thủy canh chuyên dụng trồng 1 cây/rọ). Sáu nghiệm thức là 6 mức thời gian chiếu bổ sung đèn LED gồm: 10; 12; 14; 16; 18 và 20 giờ/ngày đêm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các nghiệm thức thời gian chiếu bổ sung đèn LED không làm ảnh hưởng đến chiều cao cây và chiều dài lá. Tuy nhiên, số lá và chiều rộng lá có khuynh hướng tăng cùng với sự gia tăng của thời gian chiếu đèn. Ở các thời điểm thu hoạch 25; 28 và 31 ngày sau khi gieo, nghiệm thức bổ sung 16 giờ cho kết quả khối lượng trung bình cây (20,4; 30,6 và 39,9 g/cây, tương ứng), năng suất tổng (1,65 kg/m2, 2,48 kg/m2 và 3,23 kg/m2, tương ứng) và năng suất thương phẩm (1,61 kg/m2, 2,45 kg/m2 và 3,15 kg/m2, tương ứng ở các thời điểm thu hoạch) cao tương đương nghiệm thức chiếu bổ sung 18 và 20 giờ. Không tìm thấy ảnh hưởng khác biệt của thời gian chiếu sáng bổ sung đèn LED đến độ Brix (2,64 - 2,80%) và hàm lượng chất khô có trong xà lách (4,26 - 4,54%).

Abstract

This study was carried out to determine supplemental LED lighting regimes most reasonable for growth and yield of lettuce. The experiment was laid out in completely randomized design with six treatments including: 10; 12; 14 16; 18 and 20 hours per day. Each treatment was replicated nine times. The results showed that the supplemental LED lighting regimes didn’t affect plant height and leaf length of lettuce. However, leaf number and leaf width tended to increase with the increase of supplemental lighting time. At harvest times 25, 28 and 31 days after sowing, 16 hour supplemental treatments resulted in average weight of plants (20.4 g, 30.6, 39.9 g/plant, respectively), total yield (1.65 kg/m2, 2.48 kg/m2, 3.23 kg/m2, respectively) and commercial yield (1.61 kg/m2, 2.45 kg/m2, 3.15 kg/m2, respectively), equivalent to 18 and 20 hours supplemental treatments. There was no difference in supplemental LED lighting time to BRIX level (2.64 - 2.80%) and lettuce dry matter ratio (4.26 - 4.54%).

Từ khoá / Keywords

Đèn LED
năng suất
thời gian chiếu bổ sung
thủy canh nhiều tầng
xà lách
LED light
photoperiod regimes supplemental
yield
lettuce
hydroponic multistage cultivation bed