• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẮT NGỌN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAO LƯƠNG NGỌT TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẮT NGỌN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAO LƯƠNG NGỌT TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẮT NGỌN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAO LƯƠNG NGỌT TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN

Tên tác giả
Trần Minh Hòa, Liêu Thanh Hùng , Hoàng Thị Bích Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Effects of top removal time on yield and quality of promising sweet sorghum varieties in Thai Nguyen

Author
Tran Minh Hoa, Lieu Thanh Hung, Hoang Thi Bich Thao
Tóm tắt

Nghiên cứu về ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn đến năng suất, chất lượng của giống cao lương ngọt triển vọng được thực hiện tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 5 công thức (Không cắt ngọn - ĐC, cắt ngọn khi trỗ, sau trỗ 5 ngày, sau trỗ 10 ngày và sau trỗ 15 ngày) trên 3 giống cao lương triển vọng (NL3, KCS105 và EN8). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thời gian cắt ngọn ít làm ảnh hưởng đến năng suất sinh khối của các giống cao lương thí nghiệm, nhưng đã có ảnh hưởng tích cực đến năng suất thân, độ Brix và làm tăng năng suất đường, năng suất ethanol của các giống một cách rõ rệt. Thời gian cắt ngọn tốt nhất đối với các giống cao lương ngọt triển vọng trồng tại Thái Nguyên là từ khi trỗ bông đến sau trỗ 5 ngày (năng suất ethanol ở các công thức cắt ngọn khi trỗ và sau trỗ 5 ngày cao hơn so với đối chứng lần lượt là 0,7 tấn/ha và 1,2 tấn/ha).

Abstract

The purpose of this study is to measure the effect of top removal time on yield and quality of several promising varieties of sweet sorghum. The study was conducted in Phu Luong district, Thai Nguyen province in 2014. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design with 5 treatments (no cutting, cutting when flowering, 5 days after flowering, 10 days after flowering and 15 days after flowering) on 3 potential sorghum varieties (NL3, KCS105 and EN8). The results of study showed that there was no significant effect of top cutting on biological productivity of promising sorghum varieties. However, the application of top removal effected positively on productivity of sorghum stalks and total soluble solid as well as significantly enhancing yields of sugar and ethanol. The best time to remove top of the plant was within five days after flowering (The yield of ethanol at cutting treatments when flowering and 5 days after flowering was higher than that of the control by 0.7 tons/ha and 1.2 tons/ha, respectively).

Từ khoá / Keywords

Cao lương ngọt
cắt ngọn
năng suất
Chất lượng
ethanol
Sweet sorghum
top removal
yield
quality
ethanol