• ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG N, P VÀ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora Pierre) TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN VÙNG CAO NGUYÊN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG N, P VÀ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora Pierre) TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN VÙNG CAO NGUYÊN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
26-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG N, P VÀ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora Pierre) TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN VÙNG CAO NGUYÊN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Tên tác giả
Lâm Văn Hà
Category
Monthly Journal
Title

Effects of inorganic fertilizer (N, P) and organic fertilizers on coffee Coffea canephora yield in basalt soil, Lam Dong province

Author
Lam Van Ha
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân khoáng N, P và phân hữu cơ đến năng suất cà phê vối (Coffea Canephora Pierre) được tiến hành trên đất đỏ bazan vùng cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng từ năm 2012 đến 2015. Thí nghiệm được tiến hành với 4 mức đạm (250, 320, 390 và 460 kg N/ha), 3 mức lân (100, 150, 200 kg P2 O5 /ha) và 2 mức phân hữu cơ (0 và 10 tấn phân chuồng/ha) với tổng số là 24 nghiệm thức được bố trí theo kiểu Split - Split - Plot, mỗi nghiệm thức được nhắc lại 3 lần. Vườn thí nghiệm với cà phê vối ghép giống cao sản, năng suất bình quân 4,7 tấn/ha. Năng suất cà phê được theo dõi ở năm thứ 2, 3 và 4 của thí nghiệm. Kết quả cho thấy, việc bón phân khoáng N và phân hữu cơ ảnh hưởng đến năng suất cà phê một cách có ý nghĩa ở mức 95%. Với mức bón 10 tấn phân chuồng + 320 kg N - 100 kg P2 O5 - 350 kg K2 O (ha/năm) cho năng suất cao nhất.

Abstract

The study on the effect of N and P fertilizers and organic fertilizer on Robusta coffee yield was conducted in basaltic red soil in Di Linh plateau of Lam Dong province from 2012 to 2015. The experiment was conducted with four nitrogen doses (250, 320, 390 and 460 kg N/ha), three phosphorus doses (100, 150, 200 kg P2 O5 /ha) and two levels of organic fertilizer (0 and 10 manure tons/ha) and was designed in a Split-Split-Plot with treatments, three replications. The experiment was conducted in the garden of an intensive high-yielding 15 years-old Robusta coffee (with an average yield of 4.7 tons/ha). Coffee yield was monitored in year 2, 3 and 4 of the experiment. The results showed that N fertilizer and organic fertilizer affected the yield significantly at 95%. The fertilizer application was 10 tons of manure - 320 kg N - 100 P2 O5 kg -350 kg K2 O (ha/year) gave the highest yield.

Từ khoá / Keywords

Phân khoáng N
P; phân hữu cơ; năng suất cà phê vối
Mineral fertilizer N
P; compost; robusta coffee yield