• ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN CHUỒNG, VÔI VÀ PHÂN VÔ CƠ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT VƯỜN TRỒNG MÍT TẠI TỈNH VĨNH LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN CHUỒNG, VÔI VÀ PHÂN VÔ CƠ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT VƯỜN TRỒNG MÍT TẠI TỈNH VĨNH LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-51
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN CHUỒNG, VÔI VÀ PHÂN VÔ CƠ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT VƯỜN TRỒNG MÍT TẠI TỈNH VĨNH LONG

Tên tác giả
Võ Thanh Phong , Nguyễn Xuân Dũ , Nguyễn Thế Vững , Lâm Thị Trúc Linh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of manure, lime and fertilizer on soil properties of jackfruit garden in Vinh Long province

Author
Vo Thanh Phong, Nguyen Xuan Du, Nguyen The Vung, Lam Thi Truc Linh
Tóm tắt

Ảnh hưởng của phân bón đến các tính chất đất rất quan trọng trong canh tác nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng phân hữu cơ ủ, phân hữu cơ vi sinh, vôi, phân trung lượng và tương tác giữa chúng đến các tính chất đất. Thí nghiệm trên đất vườn trồng mít siêu sớm tại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả chỉ ra rằng: Dung trọng (1,15 - 1,27 g/cm3 ) cho thấy đất vườn thí nghiệm bị nén dẽ. Bón vôi làm gia tăng pH đất (5,66) so với không bón vôi (4,67). Trong khi đó, bón phân bò ủ, hàm lượng chất hữu cơ trong đất đạt 5,71%, cao hơn có ý nghĩa so với không bón hữu cơ (4,40%). Bón vôi hay bón vôi kết hợp với phân bò ủ góp phần tăng lượng amôni trong đất (tương ứng với 7,08 mg/kg và 8,01 mg/kg). Bên cạnh đó, phân trung lượng và phân hữu cơ vi sinh có hàm lượng NH4 + trong đất (8,04 mg/kg và 8,24 mg/kg, theo thứ tự) cao hơn so với chỉ bón phân vô cơ. Hàm lượng canxi trao đổi trong đất trung bình của các nghiệm thức có bón vôi (18,5 meq/100 g) và bón phân trung lượng (17,7 meq/100 g) khác biệt có ý nghĩa so với không bón canxi (11,9 meq/100 g). Bón vôi kết hợp với phân hữu cơ có hiệu quả làm gia tăng pH, hàm lượng chất hữu cơ, lượng đạm hữu dụng và canxi trao đổi trong đất góp phần cải thiện chất lượng đất.

Abstract

The effect of fertilizers on soil properties is very important in sustainable agricultural cultivation. The study aimed to investigate the influence of incubated manure, microbial organic fertilizer, lime, secondary nutrients fertilizer; and their interactions with soil properties. The study was conducted on soil growing super early jackfruit in Phu Thinh commune, Tam Binh district, Vinh Long province. The results indicated: The bulk density was 1.15 - 1.27 g.cm-3 that meant the experimental soil was compacted. Lime application increased pH soil (5.66), higher than that without lime (4.67). Meanwhile, fertilizing incubated cow manure, the content of organic matter in the soil reached 5.71%, significantly higher than that in un-amended soil (4.40%). Lime or cow manure combined with lime application 51 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(123)/2021 increased ammonium in soil (7.08 mg.kg-1 and 8.01 mg.kg-1, respectively). Besides, secondary nutrients fertilizer and microbial organic fertilizer application had higher available nitrogen (NH4 +) in soil (8.04 mg.kg-1 and 8.24 mg.kg-1, respectively) than that only fertilizer application. Average exchangeable calcium concentration of lime treatments and secondary nutrients fertilizer treatments (18.5 meq/100 g and 17.7 meq/100 g, respectively) were higher than that without calci treatments (11.9 meq/100g). The application of lime combined with cow manure increased soil pH, organic carbon, available nitrogen and exchangeable calcium.

Từ khoá / Keywords

Vườn mít
phân hữu cơ ủ
vôi
phân vô cơ
tính chất đất
Jackfruit garden
incubated organic manure
lime
inorganic fertilizer
soil property