• ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN QUA LÁ VÀ GA3 THIÊN NÔNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ CỦA GIỐNG BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN QUA LÁ VÀ GA3 THIÊN NÔNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ CỦA GIỐNG BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-46
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN QUA LÁ VÀ GA3 THIÊN NÔNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ CỦA GIỐNG BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN

Tên tác giả
Võ Thị Tuyết , Phạm Thị Sâm , Nguyễn Thị Trâm, Lê Văn Trường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of foliar fertilizer and Thien Nong GA3 on the quality of Hong Quang Tien pomelo fruit

Author
Vo Thi Tuyet, Phạm Thi Sam, Nguyen Thi Tram, Le Van Truong
Tóm tắt

Phun bổ sung phân bón lá Yogen 16 (5 - 7 - 44) hoặc phân bón lá Đầu trâu 902 (17 - 21 - 21) cho cây bưởi Hồng Quang Tiến ở thời kỳ thu hoạch năm thứ 7 - 8 vào 3 đợt trong tháng 8, mỗi đợt cách nhau 10 ngày, đã làm tăng độ Brix trong quả đạt 10,34 - 10,47%, tăng 0,69 - 0,82% so với công thức đối chứng (9,65%). Sử dụng chế phẩm kích phát tố GA3 Thiên Nông nồng độ 90 - 110 ppm phun vào 3 thời điểm (nụ, hoa rộ và tàn hoa) có tác dụng làm giảm 47,18 - 55,13% số hạt và 50,52 - 58,01% khối lượng hạt trong quả so với công thức không phun (69,87 hạt, 23,28 gam).

Abstract

Application of additional foliar fertilizer Yogen 16 (5 - 7 - 44) or foliar fertilizer Dau Trau 902 (17-21-21) to the pomelo variety Hong Quang Tien after 7 - 8 year old harvesting and spraying 3 times in August with 10 days interval could increase Brix index to 10.34 - 10.47% with 0.69 - 0.82% higher than that of the control (9.65%). Using GA3 Thien nong product with concentration of 90 - 110 ppm at 3 growth stages (budding, full of flower, flower finishing) could reduce 47.18-55.13% of seed number and 50.52 - 58.01% seed weight in comparison to that of the control.

Từ khoá / Keywords

Bưởi Hồng Quang Tiến
GA3 Thiên Nông
phân bón lá
Hong Quang Tien pomelo
Thien Nong GA3
foliar fertilizer