• ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG SẮN KM7 TẠI BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI, KHÁNH HÒA VÀ GIA LAI

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG SẮN KM7 TẠI BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI, KHÁNH HÒA VÀ GIA LAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG SẮN KM7 TẠI BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI, KHÁNH HÒA VÀ GIA LAI

Tên tác giả
Nguyễn Thanh Phương, Hồ Sĩ Công, Nguyễn Hòa Hân , Nguyễn Trần Thủy Tiên , Nguyễn Thị Hân , Nguyễn Thị Thu Thùy
Category
Monthly Journal
Title

Effect of fertilizer on growth, development and yield of cassava variety KM7 in Binh Dinh, Quang Ngai, Khanh Hoa and Gia Lai provinces

Author
Nguyen Thanh Phuong, Ho Si Cong, Nguyen Hoa Han, Nguyen Tran Thuy Tien, Nguyen Thi Han, Nguyen Thi Thu Thuy
Tóm tắt

Thí nghiệm về ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống sắn KM7 được triển khai với 4 công thức: PB1: 60 N + 30 P2 O5 + 60 K2 O đối chứng; PB2: 80 N + 50 P2 O5 + 80 K2 O + 5 tấn phân chuồng; PB3: 100 N + 70 P2 O5 + 100 K2 O; PB4: 120 N + 90 P2 O5 + 120 K2 O) tại 4 tỉnh (Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai). Kết quả cho thấy có sự khác biệt về đất đai, khí hậu nhưng có điểm chung là năng suất củ tươi, thu nhập, lợi nhuận cao nhất ở công thức PB4. Cụ thể: Ở Khánh Hòa, năng suất thực thu đạt 37,45 tấn/ha, lãi ròng 54,324 triệu đồng/ha; Bình Định: 27,44 tấn/ha, lãi ròng 29,816 triệu đồng/ha; Quảng Ngãi: 38,25 tấn/ha, lãi ròng 55,924 triệu đồng/ha và ở Gia Lai: 41,43 tấn/ha, lãi ròng 70,570 triệu đồng/ha.

Abstract

The experiments were carried out in 4 provinces (Binh Dinh, Quang Ngai, Khanh Hoa and Gia Lai) with 4 treatments: PB1: 60 N + 30 P2 O5 + 60 K2 O - control; PB2: 80 N + 50 P2 O5 + 80 K2 O + 5 tons of manure; PB3: 100 N + 70 P2 O5 + 100 K2 O; PB4: 120 N + 90 P2 O5 + 120 K2 O. The result showed that the fresh yield, income and net profit were highest in treatment PB4 in all studied sites even though the soils and weather conditions are different. Particularly in In Khanh Hoa, the real yield was 37.45 tons/ha, net profit was 54.324 million VND/ha; in Binh Dinh: 27.44 tons/ha, net profit 29.816 million VND/ha; in Quang Ngai: 38.25 tons/ha, net profit 55.924 million VND/ha and in Gia Lai: 41,43 tons/ha, net profit 70.570 million VND/ha, respectively.

Từ khoá / Keywords

Giống sắn KM7
phân bón
năng suất
Bình Định
Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Gia Lai
Cassava variety KM7
fertilizer
yield
Binh Dinh
Quang Ngai
Khanh Hoa
Gia Lai