• ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ COLCHICINE TẠO CÂY TỨ BỘI TRÊN PHÔI HẠT QUÝT HỒNG (Citrus reticulata)

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ COLCHICINE TẠO CÂY TỨ BỘI TRÊN PHÔI HẠT QUÝT HỒNG (Citrus reticulata)

Xem các bài khác
Số trang của bài
20-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ COLCHICINE TẠO CÂY TỨ BỘI TRÊN PHÔI HẠT QUÝT HỒNG (Citrus reticulata)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Nga và Trần Thị Oanh Yến
Category
Monthly Journal
Title

Influence of colchicine concentrations and treatment time on seed embryos to produce tetraploid seedlings on Hong mandarin (Citrus reticulata)

Author
Nguyen Thi Nga, Tran Thi Oanh Yen
Tóm tắt

Mục đích thí nghiệm là xác định nồng độ (NĐ) và thời gian xử lý Colchicine tạo đột biến tứ bội hiệu quả cao trên phôi hạt quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) in vitro. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại gồm 30 nghiệm thức. Các nghiệm thức là tổ hợp của 6 nồng độ Colchicine (0,00 (ĐC); 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 và 0,05%) và 5 mức thời gian xử lý (TGXL) (6; 12; 18; 24 và 30 giờ). Chồi sau xử lý 60 ngày, lấy mẫu rễ non nhuộm và quan sát nhiễm sắc thể (NST) trên tiêu bản tạm thời. Kết quả xử lý Colchicine cho thấy, ở nồng độ 0,02% và thời gian xử lý 6 giờ cho hiệu quả tứ bội đạt cao nhất (30,7%).

Abstract

The purpose of the experiment was to determine the Colchicine concentrations and treating time on germinated seeds of Hong mandarin in vitro to produce seedlings having tetraploid mutation. The experiment was arranged in completely randomized block design with 3 replications and 30 treatments. The treatments consisted of 6 concentrations of Colchicine (0.00; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04 and 0.05%) and 5 time intervals (6; 12; 18; 24 and 30 hours). The young root samples were collected and dyed for observing chromosomes after 60 days of culturing Colchicine treated embryos. Results of Colchicine treatment showed that the highest ratio (30.7%) of tetraploid was recorded at the concentration of 0.02% and the treatment time of 6 hours for tetraploid .

Từ khoá / Keywords

Quýt Hồng
Colchicine
nhiễm sắc thể
cây tứ bội
Hong mandarin
Colchicine
chromosome
tetraploid