• ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA MẦM HOA VÀ PHÁT TRIỂN CÀNH HOA CỦA GIỐNG ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA MẦM HOA VÀ PHÁT TRIỂN CÀNH HOA CỦA GIỐNG ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-56
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA MẦM HOA VÀ PHÁT TRIỂN CÀNH HOA CỦA GIỐNG ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng Nhụy, Hà Thị Thanh Nga, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tỉnh, Dương Văn Minh
Category
Monthly Journal
Title

Effects of temperature and fertilizer on the process of bud differentiation and flower spike development of Tran Mong Xuan orchid (Cymbidium lowianum) in Gia Lam, Ha Noi

Author
Nguyen Thi Hong Nhung, Bui Thi Hong Nhuy, Ha Thi Thanh Nga, Bui Thi Hong, Nguyen Van Tien, Nguyen Van Tinh, Duong Van Minh
Tóm tắt

Nhiệt độ và phân bón là hai yếu tố có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phân hóa và phát triển cành hoa của giống địa lan Trần Mộng Xuân. Nghiên cứu bốn ngưỡng nhiệt độ ngày/đêm và 3 tỷ lệ phân bón NPK để xử lý ra hoa nhân tạo giống địa lan này tại Hà Nội kết quả cho thấy: Chế độ nhiệt độ ngày/đêm 24 ± 1oC/12 ± 1oC và tỷ lệ phân bón NPK 1-2-3 là thích hợp nhất cho tỷ lệ phân hóa mầm hoa đạt 83,3%, thời gian xuất hiện mầm hoa 42 ngày sau xử lý, số mầm hoa/khóm đạt 4,33 mầm. Chế độ nhiệt độ ngày/đêm 27 ± 1oC/14 ± 1oC và tỷ lệ phân bón NPK 1-1-1 giai đoạn sau phân hóa mầm hoa cho chiều dài cành hoa đạt 108,8 cm, số hoa/cành nhiều với 21,7 hoa, độ bền cành hoa cao nhất (63 ngày), thời gian ra hoa vào dịp tết Nguyên đán.

Abstract

Temperature and fertilizer are two decisive factors, which influence to the process of flower spike differentiation and development of Tran Mong Xuan orchid. A study of 4 thresholds of day/night temperature and 3 ratios of N-P-K fertilizer for artificial flowering of this orchid variety in Hanoi showed that a regime of 24 ± 1oC/12 ± 1oC day/night temperature and 1-2-3 N-P-K fertilizer ratio was the most suitable for 83.3% bud differentiation rate; appearance time of flower buds was 42 days after treatment, the number of flower buds/cluster reached 4.33 flower buds. The regime of 27 ± 1oC/14 ± 1oC day/night temperature and 1-1-1 N-P-K fertilizer ratio were used in the stage after flower bud differentiation showed that the length of the flower spikes was 108.8 cm, the number of flowers/spike was 21.7 flowers, durability of flower spikes was the highest (63 days), flowering time was on the Lunar New Year.

Từ khoá / Keywords

Địa lan Trần Mộng Xuân
nhiệt độ
phân bón
phân hóa mầm hoa
Cymbidium orchid
flower bud differentiation
fertilizer
temperature