• ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum)

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum)

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-29
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Xuyên, Đinh Trường Sơn, Phan Thúy Hiền, Đinh Thanh Giảng , Nguyễn Thị Hương , Vũ Hoài Sâm
Category
Monthly Journal
Title

Effect of different medium factors on in vitro shoot multiplication of Polygonatum kingianum

Author
Nguyen Thi Xuyen, Dinh Truong Son, Phan Thuy Hien, Dinh Thanh Giang, Nguyen Thi Huong, Vu Hoai Sam
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng nhân nhanh chồi cây Hoàng tinh hoa đỏ - là vị thuốc quý được sử dụng phổ biến trong Y học cổ truyền phương Đông. Nghiên cứu đã xác định được ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng, nồng độ đường sucrose, adenin bổ sung vào môi trường nuôi cấy để đạt hiệu quả cao trong giai đoạn nhân nhanh chồi. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, môi trường MS (1962) + 1,0 mg/L Kin + 0,2 mg/L α-NAA + 40g/L đường sucrose + 5 mg/L adenine là môi trường thích hợp nhất để nhân nhanh chồi Hoàng tinh hoa đỏ in vitro. Tỷ lệ tạo cụm chồi đạt 100% với 6,2 chồi/mẫu, cụm chồi lớn và sinh trưởng tốt sau 6 tuần nuôi cấy.

Abstract

This article presents the effects of using different medium factors, such as plant growth regulators, sucrose and adenine sulfate contents on the shoot multiplication of P. kingianum, a precious medicinal plant. The study results showed that MS + 1.0 mg/L Kin + 0.2 mg/L α-NAA + 40 g/L sucrose and 5 mg/L adenine sulfate were the best medium for shoot multiplication. 100% of shoot cluster formed 6.2 shoots/explant and the best quality of shoots after 6 weeks of culturing.

Từ khoá / Keywords

Hoàng tinh hoa đỏ
chất điều hòa sinh trưởng
kinetin
sucrose
adenin
Polygonatum kingianum
regulators
kinetin
sucrose
adenine sulphate