• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP LAI TG10 TẠI YÊN ĐỊNH - THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP LAI TG10 TẠI YÊN ĐỊNH - THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
28-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP LAI TG10 TẠI YÊN ĐỊNH - THANH HÓA

Tên tác giả
Cấn Văn Cường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting densities and fertilizer doses on yield of hybrid waxy corn variety TG10 in Yen Dinh district, Thanh Hoa province

Author
Can Van Cuong
Tóm tắt

Thí nghiệm xác định mật độ và liều lượng phân bón cho giống ngô nếp lai TG10 thực hiện tại xã Định Hải - Yên Định - Thanh Hóa trong vụ Xuân 2020 với 4 mức mật độ (95.000 cây/ha, 71.000 cây/ha, 57.000 cây/ha, 47.000 cây/ha) và 4 mức phân bón: (2500 kg phân vi sinh hữu cơ + 140 N + 70 P2O5 + 70 K2O)/ha; (2500 kg phân vi sinh hữu cơ + 160 N + 80 P2O5 +80 K2O)/ha; (2500 kg phân vi sinh hữu cơ + 180N + 90 P2O5 + 90 K2O)/ha; (2500 kg phân vi sinh hữu cơ + 200N + 100 P2O5 + 100 K2O/ha) đối với giống ngô nếp lai TG10. Kết quả sơ bộ đã xác định gieo mật độ 71.000 cây/ha (70 cm ˟ 20 cm) và bón lượng phân 2500 kg phân vi sinh + 160 kg N + 80 kg P205 + 80 kg K20/ha cho năng suất bắp tươi (13,5 tấn/ha) và hiệu quả kinh tế cao nhất (52.632.022 đồng/ha).

Abstract

Experiments to determine suitable planting densities and fertilizer doses for the hybrid waxy corn variety TG10 were carried in the Spring of 2020 in Dinh Hai Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province with 4 densities (95,000 trees/ha, 71,000 trees/ha, 57,000 trees/ha, 47,000 plants/ha) and 4 fertilizer doses (2500 kg of organic microbiological fertilizer + 140 N + 70 P2O5 + 70 K2O)/ha; (2500 kg organic microbiological fertilizers + 160 N + 80 P2O5 +80 K2O)/ha; (2500 kg organic microbiological fertilizers + 180 N + 90 P2O5 + 90 K2O)/ha; (2500 kg organic microbiological fertilizers + 200 N + 100 P2O5 + 100 K2O)/ha). The preliminary results showed that the planting density of 71,000 plants/ha (70 cm ˟ 20 cm) and fertilizer doses of 2,500 kg bio-fertilizer + (160 kg N + 80 kg P2O5 + 80 kg K2O)/ha were suitable with the highest fresh corn yield (13.5 tons/ha) and the highest economic efficiency (52.632.022 VND/ha).

Từ khoá / Keywords

Giống ngô nếp lai TG10
mật độ
liều lượng phân bón
năng suất
hiệu quả
tỉnh Thanh Hóa
Hybrid waxy corn variety TG10
planting density
fertilizer dose
yields
efficiency
Thanh Hoa province