• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY HOẮC HƯƠNG (Pogostemon cablin) TẠI THANH TRÌ - HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY HOẮC HƯƠNG (Pogostemon cablin) TẠI THANH TRÌ - HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÂY HOẮC HƯƠNG (Pogostemon cablin) TẠI THANH TRÌ - HÀ NỘI

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Nam, Trần Văn Lộc, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Văn Khiêm
Category
Monthly Journal
Title

Effects of planting density and nitrogen fertilizer dose on growth, yield of patchouli (Pogostemon cablin) in Thanh tri, Ha Noi

Author
Nguyen Xuan Nam, Tran Van Loc, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Van Khiem
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ và mức bón đạm đến sinh trưởng và năng suất dược liệu cây hoắc hương tại Thanh Trì, Hà Nội. Thí nghiệm được tiến hành ngoài đồng ruộng và bố trí theo kiểu chia ô lớn, ô nhỏ (split-plot) với 3 lần nhắc lại. Nhân tố ô chính là phân đạm với 5 mức: P1: 80 kg N; P2: 120 kg N; P3: 160 kg N; P4: 200 kg N; P5: 240 kg N, trên nền 540 kg supe lân (16% P2O5) + 50 kg kaliclorua (60% K2O). Nhân tố phụ là mật độ trồng với 3 mức: khoảng cách 40 × 50 cm, mật độ 35.000 cây/ha (M1); khoảng cách 50 × 50 cm, mật độ 28.000 cây/ha (M2); Khoảng cách 60 × 50 cm mật độ 23.333 cây/ha (M3). Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi đồng thời tăng mức bón đạm từ P1 lên P4 và giảm mật độ trồng từ M1 xuống M3 tuy làm giảm chiều cao cây, nhưng đều làm tăng số cành cấp 1, số cành cấp 2, đường kính tán, chỉ số diện tích lá, khối lượng chất khô và năng suất thân lá hoắc hương. Tuy nhiên, khi tăng mức bón đạm từ P3 lên P4, các chỉ tiêu sinh trưởng tăng nhưng sai khác không có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. Khi trồng ở mật độ M2 kết hợp mức bón đạm P4 cho năng suất thực thu đạt cao nhất (8,25 tấn khô/ha) và hàm lượng tinh dầu (4,2%) đạt so với quy định trong Dược điển Việt Nam V (hàm lượng tinh dầu không thấp hơn 3%).

Abstract

The study aimed to evaluate the effect of density and dose of nitrogen fertilizer on the growth and yield of patchouli medicinal plant in Thanh Tri, Hanoi. The experiment was conducted in the field and arranged in a split-plot with 3 replications. The main plot was nitrogen fertilizer with 4 doses: P1: 80 kg N; P2: 120 kg N; P3: 160 kg N; P4: 200 kg N; P5: 240 kg N, on the basis of 540 kg superphosphate (16% P2O5 ) + 50 kg potassium chloride (60% K2O). The subplot was planting density with 3 intervals: spacing 40 × 50 cm with density of 35,000 plants/ha (M1); spacing 50 × 50 cm with density of 28,000 plants/ha (M2); spacing 60 × 50 cm with density 23,333 plants/ha (M3). The study results showed that, increasing the dose of nitrogen fertilizer from P1 to P4 and at the same time reducing the planting density from M1 to M3; although the plant height was reduced, the number of primary branches and secondary branches, the canopy diameter, leaf area index, dry matter weight and stem yield of patchouli were increased. However, when increasing the dose of nitrogen fertilizer from P3 to P4, the growth parameters increased but the difference was not significant at 95% confidence level. The actual yield achieved the highest (8.25 dry tons/ha) when planting at density M2 in combination with P4 nitrogen fertilizer dose and the essential oil content (4.2%) met the standard specified in the Vietnam Pharmacopoeia V.

Từ khoá / Keywords

Hoắc hương
mật độ trồng
năng suất
hàm lượng tinh dầu
Pogostemon cablin Benth
planting density
Nitrogen fertilizer dose
essential oil content