• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TRỒNG XEN BƯỞI TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TRỒNG XEN BƯỞI TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TRỒNG XEN BƯỞI TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Tên tác giả
Hoàng Thị Mai, Nguyễn Văn Vượng, Dương Văn Quân, Trần Thị Trường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting density and fertilizer doses on growth, development and yield of soybeans ĐT51 intercropping with pomelo in Viet Yen, Bac Giang

Author
Hoang Thi Mai, Nguyen Van Vuong, Dương Van Quan, Tran Thi Truong
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương ĐT51 trồng xen bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản được tiến hành trong vụ Xuân năm 2020 tại Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thí nghiệm gồm 3 mật độ 20, 30 và 40 cây/m2 và 3 công thức phân bón trên nền 1 tấn phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh + 300 kg vôi bột/ha (P1: Nền + 10 kg N + 20 kg P2O5 + 20 kg K2O (đ/c); P2: Nền + 20 kg N + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O; P3: Nền + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O). Bố trí theo kiểu ô lớn (mật độ) và ô nhỏ (phân bón), 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy, khi tăng mật độ trồng và liều lượng phân bón chiều cao cây, số cành cấp 1, chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần hữu hiệu và năng suất tăng lên. Mật độ trồng 40 cây/m2 kết hợp liều lượng bón: nền + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O/ha cho giá trị cao nhất về năng suất thực thu 3,53 tấn/ha/vụ, lãi thuần đạt 42,01 triệu đồng/ha/vụ. Bên cạnh đó, trồng xen ở công thức M3P1 (mật độ: 40 cây/m2 , phân bón: nền + 10 kg N + 20 kg P2O5 + 20 kg K2O) có tỷ suất lợi nhuận cao nhất (VCR = 9,23).

Abstract

Study on the effect of planting density and fertilizer dose on growth, development and yield of soybean variety ĐT51 intercropped with pomelo was carried out in the spring crop of 2020 in Viet Yen, Bac Giang province. Experiments consisted of 3 densities 20, 30 and 40 plants/m2 and 3 fertilizer doses based on background fertilizer dose of 1 ton Song Gianh microbial organic fertilizer + 300 kg lime powder/ha (P1: background fertilizer dose + 10 kg N + 20 kg P2O5 + 20 kg K2O (control); P2: background fertilizer dose +20 kg N + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O; P3: background fertilizer dose +30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O). The experiments were arranged in split plot design with planting density as a whole plot and fertilizer as a subplot and 3 replications. The results showed that when increasing planting density and fertilizer dose; plant height, number of primary branches, leaf area index, number of effective nodules and yield increased. The highest real yield was obtained when applying density of 40 plants/m2 combined with fertilizer dose of background fertilizer + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O and net profit reached 42.01 million VND/ha/crop. Besides, economic efficiency reached the highest with value cost ratio of 9.23 when intercropping by the formula M3P1 (density: 40 plants/m2 , fertilizer: fertilizer: fertilizer background +10 kg N + 20 kg P2O5 + 20 kg K2O).

Từ khoá / Keywords

Giống đậu tương ĐT51
Bưởi
trồng xen
mật độ
phân bón
Soybean variety ĐT51
pomelo
intercropping
planting density
fertilizer dose