• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT SẮN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT SẮN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-28
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT SẮN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG

Tên tác giả
Nguyễn Thanh Phương
Category
Monthly Journal
Title

Effect of cassava planting density on growth, development, yield and starch content in Dak Nong province

Author
Nguyen Thanh Phuong
Tóm tắt

Nghiên cứu xác định mật độ trồng tốt nhất để sắn sinh trưởng, phát triển cho năng suất và chất lượng cao. Thí nghiệm về mật độ trồng sắn gồm 5 công thức được bố trí trong 2 năm (2014 và 2015) tại huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong tỉnh Đăk Nông. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mật độ trồng thích hợp nhất là trồng 12.500 cây/ha cho năng suất vượt trội đạt 28,18 tấn/ha, tăng 14% so với trồng 10.000 cây/ha và có khả năng thích ứng cao và mức ổn định về năng suất, hàm lượng tinh bột đạt 26,3%; Ngoài ra có thể trồng ở mật độ 14.000 cây/ha ở những nơi trồng thuần, đất xấu, dốc và năng suất đạt 27,38 tấn/ha.

Abstract

Research aims to identify the best planting density for cassava growth, development with high yield and good quality. The experiments of cassava planting density included 5 treatments: CT1: 8,333 plants/ha; CT2 (control): 10,000 plants/ha; CT3: 12,500 plants/ha; CT4: 14,000 plants/ha; CT5: 15,625 plants/ha; the experiments were conducted in two years (2014 and 2015) in Krong No, Dak Song and Dak Glong districts. Results indicated that the most appropriate planting density was 12,500 plants/ha and obtained the superior yield of 28.18 tons/ha, increased by 14% as compared to that of the control and had high adaptation and yield stability; starch content reached 26.3%. In addition, the planting density of 14,000 plants/ha could be suitable for cassava monoculture in poor and slope soils, and the yield was recorded at 27.38 tons/ha.

Từ khoá / Keywords

Huyện Krông Nô
Đắk Song
Đắk Glong
tỉnh Đắk Nông
sắn
mật độ trồng
Krong No district
Dak Song district
Dak Glong district
Dak Nong province
Cassava
planting density