• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH HẠT NHỎ NAM ĐÀN

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH HẠT NHỎ NAM ĐÀN

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-79
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH HẠT NHỎ NAM ĐÀN

Tên tác giả
Đoàn Minh Diệp, Nguyễn Trọng Dũng, Vũ Linh Chi, Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Thanh Tuấn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of growing density and fertilizer does on growth and yield of Nam Dan mungbean variety

Author
Doan Minh Diep, Nguyen Trong Dung, Vu Linh Chi, Vu Ngoc Thang, Nguyen Thanh Tuan
Tóm tắt

Đậu xanh là một trong ba cây trồng quan trọng trong hệ thống luân canh, tăng vụ ở Nghệ An. Tuy nhiên, kỹ thuật canh tác mà chủ yếu là phân bón và mật độ làm giảm năng suất và hiệu quả kinh tế trong những năm gần đây. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón cho đậu xanh là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng suất đậu xanh cho vùng Nam Đàn, Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khi canh tác đậu xanh hạt nhỏ Nam Đàn với mật độ 25 cây/m2 và nền phân bón 40 N : 60 P205 : 40 K20 cho năng suất cao nhất (1,697 tấn/ha), đồng thời có ảnh hưởng tới diện tích lá và khả năng tích lũy chất khô. Mật độ và phân bón không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng và đặc điểm hình thái của giống.
 

Abstract

Mungbean is one of three important crops in crop rotation and cropping intensity in Nghe An. However, inadequate application of growing density and fertilizer doses have reduced the productivity and economic efficiency in recent years. Research on the effect of density and fertilizer for Mungbean is one of the important solutions to improve green bean yield for Nam Dan, Nghe An province. The results showed that the yiels of Nam Dan mungbean variety reached highest (1.697 tons/ha) when applying a density of 25 plants/m2 and fertilizer dose of 40 N: 60 P205: 40 K20 and at the same time the leaf area and the dry matter accumulation were affected. Growing density and fertilizer doses did not affect the growth and morphological characteristics of the variety.
 

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
mật độ
phân bón
năng suất
Mungbean
growing density
fertilizer dose
yield