• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG RAU LÁCH XOANG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG MÔ HÌNH NUÔI KẾT HỢP VỚI LƯƠN

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG RAU LÁCH XOANG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG MÔ HÌNH NUÔI KẾT HỢP VỚI LƯƠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
118-124
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG RAU LÁCH XOANG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG MÔ HÌNH NUÔI KẾT HỢP VỚI LƯƠN

Tên tác giả
Phan Quỳnh Như và Hứa Thái Nhân
Category
Monthly Journal
Title

Effects of plant density on watercress growth and on water quality in combination with swamp eel aquaponic culture

Author
Phan Quynh Nhu and Hua Thai Nhan
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự tăng trưởng, sinh khối của rau lách xoong (Nasturtium officinale) và chất lượng nước khi được trồng với các mật độ khác nhau kết hợp nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống aquaponic. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với ba mật độ rau khác nhau: 50 (NT1), 80 (NT2) và 110 rọ rau/m2 (NT3) kết hợp nuôi lươn ở mật độ 180 con/m2 . Rau được ương 15 ngày trước khi thí nghiệm. Lươn được cho ăn thức ăn viên (35% đạm) 2 lần/ngày theo nhu cầu. Thời gian thí nghiệm 65 ngày với hai chu kỳ rau liên tiếp. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn phù hợp cho sự phát triển của lươn và rau. Tăng trưởng về trọng lượng và chiều dài của lươn cao nhất ở NT1, khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với NT2 và NT3 (p > 0,05). Sinh khối rau ở NT3 cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT1 và NT2 (p < 0,05). Nhìn chung, lươn đồng được nuôi với mật độ 180 con/m2 phù hợp với mật độ rau 110 rọ rau/m2 (NT3).

Abstract

The purpose of this study was to examine the growth, biomass of watercress (Nasturtium officinale) and water quality when growing with different densities in combination with swamp eel (Monopterus albus) in the aquaponic system. The experiment was conducted with three different densities of watercress such as: 50 cups of vegetables/m2 (treatment 1), 80 cups of vegetables/m2 (treatment 2) and 110 cups of vegetables/m2 (treatment 3) combined with swamp eel at a density of 180 individuals/m2 . Growth performance of swamp eel, plant production and nutrients uptake were observed. Watercress was incubated in 15 days before placing in float support in aquarium. Swamp eel were fed with pellet 2 times/day by requirement (35% protein). The experiment time lasted for 65 days with two continuous cycles of watercress. The results showed that the water parameters were within acceptable values for normal growth of swamp eels and vegetables. The highest weight and length of swamp eel were found at treatment 1, but the difference of above parameters between 2 treatments was not statistically significant. The biomass of watercress in treatments 3 was significantly higher in comparison with treatments 1 and 2. Overall, it is recommended that raising swamp eel at density of 180 inds/m2 is suitable for watercress density of 110 cups of vegetables/m2 in the aquaponic system.

Từ khoá / Keywords

Lươn đồng
xà lách xoong
aquaponic
swamp eel
watercress
nutrient removal
aquaponic