• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP TG10 TẠI BA VÌ - HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP TG10 TẠI BA VÌ - HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-78
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP TG10 TẠI BA VÌ - HÀ NỘI

Tên tác giả
Cấn Văn Cường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting densities and fertilizer doses on yield of maize hybrids TG10 in Ba Vi - Ha Noi

Author
Can Van Cuong
Tóm tắt

Thí nghiệm xác định mật độ và liều lượng phân bón cho giống ngô nếp lai TG10 thực hiện tại xã Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội trong vụ Xuân 2020. Với 4 mức mật độ (95.000 cây/ha, 71.000 cây/ha, 57.000 cây/ha, 47.000 cây/ha) và 4 mức phân bón: (2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 140 N + 70 P2O5 + 70 K2O)/ha; (2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 160 N + 80 P2O5 +80 K2O)/ha; (2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 180N + 90 P2O5 + 90 K2O)/ha; (2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 200N + 100 P2O5 + 100 K2O/ha) đối với giống ngô nếp lai TG10. Kết quả sơ bộ đã xác định gieo mật độ 71.000 cây/ha (70 cm ˟ 20 cm) và bón lượng phân 2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 160 kg N + 80 kg P205 + 80 kg K2O/ha cho năng suất bắp tươi (13,92 tấn/ha) và hiệu quả kinh tế cao nhất ( 61.902.022 đồng/ha).

Abstract

TG10 were carried out in Co Do Commune, Ba Vi District, Ha Noi city in the Spring of 2020 with 4 planting densities (95,000; 71,000; 57,000; 47,000 plants/ha) and 4 fertilizer doses (2500 kg of microbial organic fertilizer + 140 N + 70 P2O5 + 70 K2O)/ha; (2500 kg microbial organic fertilizer + 160 N + 80 P2O5 +80 K2O)/ha; (2500 kg microbial organic fertilizer + 180 N + 90 P2O5 + 90 K2O)/ha; (2500 kg microbial organic fertilizer fertilizer + 200 N + 100 P2O5 + 100 K2O)/ha). The results showed that the highest fresh corn yield (13.92 tons/ha) and the highest economic efficiency (61,902,022 VND/ha) were recorded when growing with the planting density of 71,000 plants/ha (70 cm ˟ 20 cm) and fertilize dose of 2,500 kg of microbial organic fertilizer fertilizer + (160 kg N + 80 kg P2O5 + 80 kg K2O)/ha.

Từ khoá / Keywords

Giống ngô nếp lai TG10
mật độ
liều lượng phân bón
năng suất
hiệu quả
Hybrid waxy corn variety TG10
planting density
fertilizer dose
yield
efficiency