• ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LAN HUỆ HỒNG ĐÀO

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LAN HUỆ HỒNG ĐÀO

Xem các bài khác
Số trang của bài
29-34
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LAN HUỆ HỒNG ĐÀO

Tên tác giả
Phạm Thị Minh Phượng, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Anh Đức, Đặng Thị Hường , Nguyễn Xuân Trường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of organic and NPK fertilizers on growth and development of Hong Dao amaryllis (Hippeastrum sp.)

Author
Pham Thi Minh Phuong, Bui Ngoc Tan, Nguyen Anh Duc, Dang Thi Huong, Nguyen Xuan Truong
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định lượng bón phân hữu cơ và NPK phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa Lan huệ Hồng Đào tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả cho thấy bón lót 4kg phân hữu cơ/m2 (40 tấn/ha) có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng và phát triển của cây Lan huệ Hồng đào (cây cao 88,8 cm, chu vi củ 30,1 cm và khối lượng củ 491,1 g, đường kính hoa 19,8 cm và độ bền trang trí 15,3 ngày). Bón thúc phân Đầu Trâu NPK 13:13:13 + TE với lượng 20 g/m2 /đợt bón, bón 4 đợt/năm (tương đương 800 kg/ha/năm) làm tăng chất lượng cây và hoa (cây cao 89,9 cm, chu vi củ 25,6 cm, khối lượng củ 380,9 g, đường kính hoa 19,3 cm và độ bền cụm hoa 15,6 ngày).

Abstract

The study was carried out to determine the appropriate amount of organic fertilizer and NPK for the growth and development of Hong Dao amaryllis in Gia Lam, Hanoi. The result showed that basal organic fertilizer application of 4 kg m-2 (equivalent to 40 tons ha-1) showed good effect on growth and development in Hong Dao amaryllis, which resulted in 88.8 cm plant height, 29.1 cm bulb circumference, 471.1g bulb weight, 19.3 cm flower diameter and 15.3 days for decorative durability. Additional nutrition application by top dressing of 20 g m-2 of Buffalo Head NPK 13:13:13 + TE, four times/year (equivalent to 800 kg ha-1 year-1) increased plant growth and flower quality (89.9 cm plant height, 25.6 cm bulb circumference, 380.9 g bulb weight, 19.3 cm flower diameter and 15.6 days inflorescence durability).

Từ khoá / Keywords

Lan huệ
phân hữu cơ
phân NPK
Amaryllis
organic fertilizer
NPK fertilizer