• ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ CÁC DẠNG LÂN TRONG ĐẤT XÁM BẠC MÀU BẮC GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ CÁC DẠNG LÂN TRONG ĐẤT XÁM BẠC MÀU BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
130-136
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ CÁC DẠNG LÂN TRONG ĐẤT XÁM BẠC MÀU BẮC GIANG

Tên tác giả
Trần Quốc Vương, Đào Trọng Hùng, Trần Minh Tiến, Hồ Quang Đức
Category
Monthly Journal
Title

Effects of rates and types of phosphorus fertilizer on crop yield and phosphorus forms on grey degraded soil in Bac Giang province

Author
Abstract

To investigate the effects of rates and types of phosphorus fertilizers application on phosphorus form and crop yield in soil which applied for crop sequence spring rice - summer rice - winter maize on grey degraded soil, were conducted the field experiment at Luong Phong commune, Hiep Hoa district, Bac Giang province. The experiment included 8 treatments with 2 types of phosphorus (super phosphate and fused magnesium phosphate) and 3 rates of phosphorus application (40, 60, 80 kg P2O5 per ha per rice season, and 80, 100, 120 kg P2O5 per ha per maize season ). The research results showed that the phosphorus soluble in soil was highly depended on the rates of phosphorus application and it occupied from 2 to 28% of total mineral phosphorus in soil; aluminum phosphorus and calcium + magnesium phosphorus were dominant phosphorus form on grey degraded soil. Effect of super phosphorus on crop yield was higher than the effect of fused magnesium phosphate. Effect of phosphorus fertilizer application on summer rice yield was quite low, so for crop sequence spring rice - summer rice - winter maize on grey degraded soil, were recommend to apply super phosphorus at the rate 60 kg P2O5 - 0 kg P2O5 - 100 kg P2O5 per ha (no phosphorus fertilizer application for summer rice).

Từ khoá / Keywords

Phosphorus forms
rates
types
grey degraded soils