• ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỔ HỢP BÔNG LAI 254/SCDR2 TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỔ HỢP BÔNG LAI 254/SCDR2 TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Xem các bài khác
Số trang của bài
47-52
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TỔ HỢP BÔNG LAI 254/SCDR2 TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn, Trịnh Thị Vân Anh , Phạm Thị Diệp , Trần Thị Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Effect of fertilizer dose and planting density on yield and economic efficiency of 254/SCDR2 hybrid cotton variety in Dak Lak province

Author
Nguyen Van Son, Trinh Thi Van Anh, Pham Thi Diep, Tran Thi Thao
Tóm tắt

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón và mật độ gieo trồng đến năng suất và hiệu quả kinh tế của tổ hợp bông lai 254/SCDR2 được tiến hành tại Buôn Hồ, Đắk Lắk trong vụ mưa năm 2016. Thí nghiệm 2 yếu tố gồm 4 mật độ: 3,5; 5,0; 6,5; 8,0 vạn cây/ha kết hợp với 6 liều lượng phân bón (kg/ha): 90 N + 45 P2 O5 + 45 K2 O; 90 N + 45 P2 O5 + 60 K2 O; 120 N + 60 P2 O5 + 60 K2 O; 120 N + 60 P2 O5 + 75 K2 O; 150 N + 75 P2 O5 + 75 K2 O; 150 N + 75 P2 O5 + 90 K2 O. Kết quả cho thấy, với mật độ 6,5 vạn cây/ha kết hợp bón phân với lượng 120 N + 60 P2 O5 + 75 K2 O kg/ha cho năng suất (3,95 tấn/ha) và đạt hiệu quả kinh tế (11,7 triệu đồng/ha) cao nhất. Ngược lại ở mật độ 3,5 vạn cây/ha kết hợp bón phân với lượng 90 N + 45 P2 O5 + 45 K2 O kg/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế kém nhất.

Abstract

This experiment was conducted in order to evaluate the effect of four planting densities (35, 50, 65 and 80 thousand plants/ha) and six rates of fertilizer (90 N + 45 P2 O5 + 45 K2 O; 90 N + 45 P2 O5 + 60 K2 O; 120 N + 60 P2 O5 + 60 K2 O; 120 N + 60 P2 O5 + 75 K2 O; 150 N + 75 P2 O5 + 75 K2 O; 150 N + 75 P2 O5 + 90 K2 O kg/ha) on hybrid cotton variety 254/ SCDR2 in Buon Ho town, Dak Lak province in the rainy season of 2016. The results showed that yield (3.95 tons/ ha) and economic efficiency (11,7 milion VND/ha) were highest when sowing at a density of 65 thousands plants/ha by applying fertilizer dose of 120 N: 60 P2 O5 : 75 K2 O kg/ha. In contrast, productivity and economic efficiency were lowest at the density of 35 thousand plants/ha combined with fertilizer of 90 N : 45 P2 O5 : 45 K2 O kg/ha.

Từ khoá / Keywords

phân bón
mật độ
bông lai
năng suất
fertilizer
density
hybred cotton
yield