• ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT THU HÁI ĐỂ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ XANH DẠNG SENCHA TỪ GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT THU HÁI ĐỂ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ XANH DẠNG SENCHA TỪ GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-52
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT THU HÁI ĐỂ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ XANH DẠNG SENCHA TỪ GIỐNG CHÈ PH10 TẠI PHÚ THỌ

Tên tác giả
Đặng Văn Thư, Nguyễn Thị Phúc, Trần Xuân Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of plucking technique on raw material production for PH10 Sencha tea processing in Phu Tho

Author
Dang Van Thu, Nguyen Thi Phuc, Tran Xuan Hoang
Tóm tắt

Hái chè là một khâu quan trọng đặc thù trong toàn bộ kỹ thuật trồng chè, vì hái chè là khâu cuối cùng của biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhưng lại là khâu đầu tiên của quá trình chế biến, cho nên hái chè ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng và phẩm chất chè. Kết quả nghiên cứu về kỹ thuật hái cho giống chè PH10 để sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh dạng Sencha tại Phú Thọ cho thấy: Công thức hái búp 1 tôm 3 lá năng suất đạt 9,49 tấn/ha bằng 30,89% và hái búp 1 tôm 4 lá năng suất đạt 10,73 tấn/ha bằng 48% so với công thức hái búp 1 tôm 2 lá; Các công thức hái 1 tôm 2 lá, hái 1 tôm 3 lá, và hái 1 tôm 4 lá có hàm lượng tanin, chất hòa tan, axit amin, đường khử có sự chênh lệch thấp. Thử nếm cảm quan giữa các công thức thí nghiệm thì công thức hái 1 tôm 2 lá có chất lượng chè xanh dạng Sencha tốt nhất và điểm thử nếm đạt cao nhất (16,4 điểm) so với công thức hái 1 tôm 3 lá và 1 tôm 4 lá; Các công thức hái khác nhau có mật độ sâu hại đều ở dưới ngưỡng phòng trừ.

Abstract

Plucking of tea is an important stage in the whole cultivation technique of tea and it is a final stage of cultivation technique, but is the first stage of processing, so tea plucking directly effects the production and quality. Results of research on the plucking techniques for PH10 Sencha tea variety in Phu Tho showed that: Plucking of 1 bud with 3 leaves gave the yield of 9.49 tons/ha increased by 30.89% and the yield reached 10.73 tones/ha when plucking of 1 bud with 4 leaves increased by 48% in comparison to plucking of 1 bud with 2 leaves. Difference in soluble substances, reducing sugar, amino acid content among treatment 1, treatment 2, and treatment 3 was very low. The quality of Sencha tea at treatment 1 was the best with sensory test score of 16.4 points by taste sensory testing compared to that of treatment 2 and treatment 3. Pest densities in all treatments were below threshold of prevention.

Từ khoá / Keywords

Hái chè
giống chè PH10
chè Sencha
nguyên liệu
Tea plucking
PH10 tea variety
Sencha tea
raw material