• ẢNH HƯỞNG CỦA HYDROGEL GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HƯƠNG THẢO (Rosmarinus officinalis L.) TRỒNG CHẬU

ẢNH HƯỞNG CỦA HYDROGEL GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HƯƠNG THẢO (Rosmarinus officinalis L.) TRỒNG CHẬU

Xem các bài khác
Số trang của bài
38-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA HYDROGEL GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HƯƠNG THẢO (Rosmarinus officinalis L.) TRỒNG CHẬU

Tên tác giả
Trương Thị Cẩm Trang, Trần Văn Lâm
Category
Monthly Journal
Title

Effects of superabsorbent hydrogel on the growth of rosemary (Rosmarinus officinalis L.)

Author
Truong Thi Cam Trang, Tran Van Lam
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của hydrogel giữ ẩm đến sinh trưởng cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) trồng chậu đã được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2021. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức, bao gồm (1) tỉ lệ chitosan 100% (CE0); (2) tỉ lệ chitosan 85%, cellulose 15% (CE15); (3) tỉ lệ chitosan 75%, cellulose 25% (CE25) và (4) không sử dụng chất giữ ẩm hydrogel (Đối chứng) với 3 lần lặp lại. Kết quả ghi nhận tỷ lệ chitosan 85%, cellulose 15% làm tăng chiều cao cây, đường kính gốc, đường kính tán, số cành cấp 1 và hàm lượng tinh dầu trong cây hương thảo.

Abstract

The study on the effect of superabsorbent hydrogel on the growth of potted rosemary was conducted at the Center for High-Tech Agricultural Research and Development from January to June 2021. Experiment consisted of four treatments, including (1) 100% chitosan (CE0); (2) 85% chitosan combined with 15% cellulose (CE15); (3) 75% chitosan combined with 25% cellulose (CE25) and (4) the control without hydrogel with 3 replications. The results showed that the ratio of 85% chitosan, 15% cellulose increased plant height, root diameter, canopy diameter, number of primary branches and essential oil content in rosemary.

Từ khoá / Keywords

Cây hương thảo
chất giữ ẩm hydrogel
sinh trưởng
Rosemary
superabsorbent hydrogel
growth