• ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO COBAN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỐT SẦN TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO COBAN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỐT SẦN TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
62-67
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO COBAN ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỐT SẦN TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG

Tên tác giả
Phan Thị Thu Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Effects of coban nano particles in nodule formation and nodule development of soybean

Author
Phan Thi Thu Hien
Tóm tắt

Công nghệ nano là một công nghệ mới đã được ứng dụng hiệu quả để tạo ra các sản phẩm hữu ích trong nông nghiệp, trong đó việc sử dụng công nghệ nano để tăng năng suất cây đậu tương đang là hướng đi tiềm năng. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, khi xử lý hạt giống đậu tương DT2010 với dung dịch nano coban (Co) đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển nốt sần. Nano coban có tác động tích cực đến sự hình thành nốt sần ở giống đậu tương DT2010 khi sử dụng với liều lượng 0,17 - 0,33 mg/kg hạt. Việc xử lý hạt đậu tương với nano coban làm tăng sinh trưởng của giống đậu tương nghiên cứu là DT2010 so với nhóm đối chứng. Trong khi đó, nếu tăng liều lượng xử lý lên quá cao (100 mg/kg hạt), số lượng và kích thước nốt sần lại giảm so với đối chứng, do đó sinh trưởng của cây đậu tương cũng bị giảm đi.

Abstract

Nanotechnology is a new technology that has been effectively applied to create useful products in agriculture, in which the use of nanotechnology to increase soybean yield is a potential direction. The results showed that, when treating seeds of soybean variety DT2010 with cobalt nano solutions, which promoted the formation and growth of nodules. Nano cobalt had a positive effect on nodulation formation in soybean variety DT2010 when treated at the dose of 0.17 - 0.33 mg/kg of dry seeds. The treatment of soybean seeds with nano cobalt increased the growth of soybean plant DT2010 compared with the control. Meanwhile, if the treatment dose was increased too high (100 mg/ kg of seeds), the number and size of nodules decreased sharply compared to the control, so the growth of soybean was also reduced.

Từ khoá / Keywords

Đậu tương
nano coban
nốt sần
Soybean
nano cobalt
nodule