ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CO2 LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO Chaetoceros calcitrans

Xem các bài khác
Số trang của bài
90-93
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CO2 LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO Chaetoceros calcitrans

Tên tác giả
Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Hòa
Category
Monthly Journal
Title

Effect of CO2 concentration on growth of Chaetoceros calcitrans

Author
Huynh Thi Ngoc Hien, Nguyen Van Hoa
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tìm ra nồng độ CO2 thích hợp để tăng năng suất sinh khối tảo. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức được bố trí khối ngẫu nhiên với tỉ lệ bổ sung CO2 lần lượt là 1%, 3%, 5% và không bổ sung CO2 (đối chứng). Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần trong điều kiện phòng thí nghiệm với ánh sáng tổng hợp lam + đỏ theo tỉ lệ 1 : 1 (3000 lux). Kết quả cho thấy mật độ tảo C. calcitrans có sự khác biệt giữa các nghiệm thức và đạt cực đại với tỉ lệ 1% ở ngày nuôi thứ 6 (23.08 ˟ 106 tb/mL), thấp nhất là 5% ở ngày nuôi thứ 6 (15,98 ± 0,69 ˟ 106 tb/mL). Mật độ tảo, trọng lượng khô và protein cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1% CO2, trong khi đó hàm lượng lipid cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 3% CO2. Vì vậy, có thể kết luận rằng tỉ lệ bổ sung 1% CO2 được đề nghị nhằm nâng cao năng suất sinh khối tảo C. calcitrans tại các trại giống thủy sản hiện nay.

Abstract

The study aimed to find out suitable concentration of CO2 for increasing algae biomass. The experiment consisted of 4 treatments in correspondence of supplementary CO2 at a ratio of 1%; 3%; 5%. The experiment without CO2 supplement was used as a control (0%). Every treatment was collected three time in a laboratory with a light of combined light between blue + red light at a ratio of 1:1 (3000 lux). The results showed that there was difference between the density of C. calcitrans of the treatments and highest density was at 1% CO2 in 6 days of culture (23.08 ˟ 106 cell/mL), lowest at 5% CO2 in 6 days of culture (15,98 ± 0,69 ˟ 106 tb/mL).

Từ khoá / Keywords

Tảo Chaetoceros calcitrans
nồng độ CO2
lipid
protein
Chaetoceros calcitrans
CO2 concentration
lipid
protein