• ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID (GA3) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DÂY THÌA CANH (Gymnema sylvestre) TRONG ĐIỀU KIỆN TRỒNG THỦY CANH NHIỄM MẶN

ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID (GA3) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DÂY THÌA CANH (Gymnema sylvestre) TRONG ĐIỀU KIỆN TRỒNG THỦY CANH NHIỄM MẶN

Xem các bài khác
Số trang của bài
46-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID (GA3) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DÂY THÌA CANH (Gymnema sylvestre) TRONG ĐIỀU KIỆN TRỒNG THỦY CANH NHIỄM MẶN

Tên tác giả
Bùi Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Thu Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of gibberellic acid (GA3) on the growth of Gymnema sylvestre under saline hydroponic conditions

Author
Bui Thi My Hong, Nguyen Hoang Minh, Tran Thi Thu Hang
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của gibberellic acid (GA3) đến sự sinh trưởng của cây dây thìa canh trồng thủy canh ở các độ mặn khác nhau. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức, bao gồm (1) đối chứng: dung dịch thủy canh dinh dưỡng (0‰ NaCl); (2) stress muối NaCl 3‰; (3) stress muối NaCl 6‰; (4) NaCl 3‰ + GA3 2,5 mg/L; (5) NaCl 3‰ + GA3 5 mg/L (6) NaCl 6‰ + GA3 2,5 mg/L; (7) NaCl 6‰ + GA3 5 mg/L. Stress mặn được ghi nhận làm giảm chiều dài cây, tổng số lá, diện tích lá, chiều dài rễ, hàm lượng diệp lục tố, khối lượng tươi và khô của cây so với đối chứng. Phun GA3 đã làm tăng khối lượng tươi và khô của cây. Xử lý kết hợp NaCl 3‰ + GA3 2,5 mg/L; NaCl 3‰ + GA3 5 mg/L và NaCl 6‰ + GA3 5 mg/L có khối lượng tươi và khô của cây cao hơn các nghiệm thức xử lý mặn và không phun GA3 nhưng chưa đạt như đối chứng không xử lý mặn.

Abstract

The study was carried out to evaluate the effect of gibberellic acid (GA3) on the growth of Gymnema sylvestre in hydroponics at different salinity levels. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 7 treatments, including (1) control: nutrient hydroponic solution (0‰ NaCl); (2) salt stress NaCl 3‰; (3) salt stress NaCl 6‰; (4) NaCl 3‰ + GA3 2.5 mg/L; (5) NaCl 3‰ + GA3 5 mg/L (6) NaCl 6‰ + GA3 2.5 mg/L; (7) NaCl 6‰ + GA3 5 mg/L. The results showed that salt stress adversely affected plant growth, including decreased plant height, total leaf number, leaf area, root length, chlorophyll as well as plant fresh and dry weight compared to the control. However, GA3 spray increased the fresh and dry weight of the plant. The combined treatment of NaCl 3‰ + GA3 2.5 mg/L, NaCl 3‰ + GA3 5 mg/L, and NaCl 6‰ + GA3 5 mg/L resulted in higher fresh and dry weight of the plant compared to the salt-treated and no GA3 spray treatments but did not reach the level of control without salt treatment.

Từ khoá / Keywords

Dây thìa canh
GA3
thủy canh nhễm mặn
sinh trưởng
Gymnema sylvestre
GA3
saline hydroponics
growth