• ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ SAU KHI NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀ DINH DƯỠNG BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NẤM RƠM

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ SAU KHI NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀ DINH DƯỠNG BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NẤM RƠM

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ SAU KHI NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀ DINH DƯỠNG BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NẤM RƠM

Tên tác giả
Bùi Đăng Khoa, Trần Hoàng Nhân, Huỳnh Nga, Lưu Thị Thúy Hải
Category
Monthly Journal
Title

Effects of spent mushroom substrate and nutritional supplement on growth and yield of rice straw mushroom

Author
Bui Dang Khoa, Tran Hoang Nhan, Huynh Nga, Luu Thi Thuy Hai
Tóm tắt

Nấm rơm [Volvariella volvacea (Bull. ex F.) Singer] là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và được trồng trên rất nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp khác nhau. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của giá thể sau trồng nấm bào ngư (mùn cưa thải) và dinh dưỡng bổ sung lên sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm rơm được đánh giá ở điều kiện trồng trong nhà. Kết quả chỉ ra rằng, giá thể sau khi trồng nấm bào ngư có thể được tận dụng để sản xuất nấm rơm. Với thành phần cơ chất là 100% mùn cưa thải thì năng suất và hiệu suất sinh học đạt trung bình là 1.165,5 g/trụ nấm và 5,5%, tương ứng. Phối trộn mạt cưa thải với rơm rạ theo tỷ lệ 3 : 1 giúp tăng hiệu suất sinh học của nấm rơm. Đồng thời, khi bổ sung thêm phân vô cơ gồm 0,1% DAP và 0,1% urê hoặc 0,5% cám gạo và 0,5% bột bắp thì năng suất và hiệu suất sinh học tăng lên đáng kể. Điển hình, mức tăng về hiệu suất sinh học cao nhất lại được ghi nhận ở NT4 (100% mùn cưa thải + 0,5% bột bắp + 0,5% cám gạo) tăng 138,2% so với NT2 (100% mùn cưa thải), NT7 (75% mùn cưa thải + 25% rơm rạ + 0,5% bột bắp + 0,5% cám gạo) tăng khoảng 108,1% so với NT5 (75% mùn cưa thải + 25% rơm rạ).

Abstract

Paddy straw mushroom [Volvariella volvacea (Bull. ex F.) Singer] is a food with high nutritional value and is grown on a wide variety of agricultural by-products. In this study, the effects of spent mushroom substrate and nutritional supplements on the growth and yield of paddy straw mushrooms were evaluated under indoor conditions. The results indicated that spent mushroom substrate can be used to produce paddy straw mushrooms. With a substrate composition of 100% spent mushroom sawdust, the average yield and biological efficiency (BE) were 1165.5/bed and 5.5%, respectively. The mix of spent mushroom sawdust with paddy straw in the ratio of 3:1 increased BE of paddy straw mushrooms. At the same time, when adding inorganic fertilizers including 0.1% DAP and 0.1% urea or 0.5% rice bran and 0.5% corn bran, the mushrrom yield and biological efficiency increased significantly. Specially, the highest BE increase was recorded in NT4 (100% spent sawdust 0.5% corn bran + 0.5% rice bran) increased by 138.2% compared to NT2 (100% spent mushroom sawdust), NT7 (75% spent mushroom sawdust + 25% paddy straw + 0.5% corn bran + 0.5% rice bran) increased about 108.1% compared to NT5 (75% spent mushroom sawdust + 25% paddy straw).

Từ khoá / Keywords

Nấm rơm
giá thể sau trồng nấm bào ngư
dinh dưỡng
sinh trưởng và phát triển
Paddy straw mushroom
spent mushroom substrate
nutrition
growth and development