• ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI TATSOI (Brassica rapa var. Narinosa) TRỒNG THỦY CANH

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI TATSOI (Brassica rapa var. Narinosa) TRỒNG THỦY CANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI TATSOI (Brassica rapa var. Narinosa) TRỒNG THỦY CANH

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Thiện, Hà Mộng Cầm, Bùi Vũ Luân, Nguyễn Thị Ngọc Yến và Phan Ngọc Nhí
Category
Monthly Journal
Title

Effects of nutrient solutions on growth and yield of Tatsoi (Brassica rapa var. Narinosa) grown in hydroponics system

Author
Nguyen Huu Thien, Ha Mong Cam, Bui Vu Luan, Nguyen Thi Ngoc Yen và Phan Ngoc Nhi
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại học Cần Thơ nhằm mục tiêu tìm ra công thức dinh dưỡng phù hợp cho sinh trưởng và năng suất của cải Tatsoi trồng thủy canh trong nhà màng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 6 lặp lại, mỗi lần lặp là 10 rọ thủy canh chuyên dụng, mỗi rọ trồng 1 cây. Bốn công thức dinh dưỡng gồm: Dinh dưỡng thương mại, Hoagland cải tiến, Hortidalat và Hoagland. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Dinh dưỡng thương mại và Hoagland cải tiến cho năng suất tổng (3,30 và 3,45 kg/m2 ), năng suất thương phẩm (3,15 và 3,34 kg/m2 ) và khối lượng cây (126 và 134 g/cây) cao hơn công thức Hoagland và Hortidalat. Dinh dưỡng Hoagland cho kết quả thấp nhất về chiều cao cây, số lá và chiều rộng lá. Mặc dù có sự ảnh hưởng khác biệt của các công thức dinh dưỡng đến hàm lượng nitrate trong cải Tatsoi nhưng tất cả đều dưới mức tối đa cho phép theo quy định dành cho rau an toàn.

Abstract

The study was conducted at Can Tho University to determine the effects of different nutrient solution formulas on the growth and yield of Tatsoi grown in hydroponics system in a nethouse. The experiment was arranged in a completely randomized design with 4 treatments and 6 replications, each replication included 10 hydroponics basket pots, 1 plant per pot. Four different nutrient solution formulas included: Commercial nutrient solution, improved Hoagland, Hortidalat and Hoagland. The study results showed that Commercial Nutrition and improved Hoagland were recorded for the highest yield (3.30 and 3.45 kg/m2 ), commercial yield (3.15 and 3.34 kg/m2 ) and weight plant (126 and 134 g/plant), higher than that of Hoagland and Hortidala. Hoagland treatment showed the lowest results in plant height, number of leaves and leaf width. Although there were different effects of nutrient solution formulations on the accumulated nitrate of Tatsoi, all were below the maximum allowable limit for safe vegetables.

Từ khoá / Keywords

Cải Tatsoi
dung dịch dinh dưỡng
rau ăn lá
thủy canh
Tatsoi
leafy vegetables
nutrient solution
hydroponics