• ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA BA KHÍA (Sesarma mederi) Ở GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA BA KHÍA (Sesarma mederi) Ở GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
108-113
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA BA KHÍA (Sesarma mederi) Ở GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG

Tên tác giả
Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh, Võ Nam Sơn, Cao Mỹ Án, Đoàn Xuân Diệp, Mã Huy, Trần Ngọc Hải
Category
Monthly Journal
Title

Effect of salinity on growth and survival rate of red claw crab (Sesarma mederi) in the nursery stage

Author
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, và năng suất của ương giống ba khía. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các độ mặn lần lượt là 15‰, 20‰, 25‰ và 30‰. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bể ương ba khía có thể tích 1 m3 , mật độ 1.000 con/m3 . Ba khía giống có chiều rộng mai ban đầu là 1,03 mm và khối lượng 0,004 g/con, thức ăn là artemia sinh khối. Sau 30 ngày ương cho thấy tăng trưởng của ba khía ở nghiệm thức độ mặn 20‰ cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức 30‰, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống và năng suất của ba khía ở độ mặn 20‰ lớn nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức độ mặn 15‰, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy ương giống ba khía ở độ mặn từ 20‰ đến 25‰ cho kết quả tốt nhất.

Abstract

The study aimed to determine the effects of salinity on growth, survival rate, and yield of Red Claw Crab nursing. The experiment included 4 treatments with salinity of 15‰, 20‰, 25‰, and 30‰, respectively. Each treatment was repeated 3 times, the Red Claw Crab nursery tank had a volume of 1 m3 , density of 1,000 Ind/m3 . The initial size of Red Claw Crab was 1.03 mm and weight of 0.004 g, the feed was artemia biomass. After 30 days of rearing, it showed that the growth of Red Claw Crab in the treatment of 20‰ salinity was highest and significantly different (p < 0.05) compared with the treatment of 30‰ salinity, but the difference was not statistically significant. (p > 0.05) compared with the other treatments. The survival rate and yield of Red Claw Crab were highest at the salinity of 20‰ and significantly different (p < 0.05) compared with the treatment of 15‰ salinity, but the difference was not statistically significant (p > 0.05) compared with the other treatments. The results of the study showed that rearing of Red Claw Crab at salinity from 20‰ to 25‰ gave the best results.

Từ khoá / Keywords

Artemia sinh khối
độ mặn
ương giống ba khía
Artemia biomass
nursing of Red Claw Crab
Salinity