• ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN GL30

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN GL30

Xem các bài khác
Số trang của bài
47-52
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN GL30

Tên tác giả
Nguyễn Văn Giang , Đinh Văn Lợi, Phạm Hồng Hiển
Category
Monthly Journal
Title

Effects of cultural and nutritional conditions on growth of new isolated GL30 Streptomyces strain

Author
Nguyen Van Giang, Dinh Van Loi, Pham Hong Hien
Tóm tắt

Mục đích của thí nghiệm này là khảo sát ảnh hưởng của trạng thái nuôi (tĩnh, lắc) và các nguồn carbon, nitơ, nhiệt độ, pH môi trường nuôi cấy tới khả năng sinh trưởng và khả năng kháng khuẩn của chủng xạ khuẩn GL30. Chủng xạ khuẩn GL30 đối kháng mạnh nhất với 3 chủng vi sinh vật gây bệnh là Bacillus cereus ATCC-11778, Escherichia coli VTCC-B-482, Staphylococcus aureus VTCC-B-658. Khi nuôi chủng xạ khuẩn GL30 trong bình tam giác (V=250 ml) với các nguồn carbon và nitơ khác nhau, giá trị pH môi trường nuôi ban đầu từ 3 - 11, tại các nhiệt độ (25, 30, 40, 500 C), kết quả cho thấy hoạt tính kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus VTCC-B-658 của chủng GL30 đạt cao nhất sau 4 ngày nuôi cấy ở điều kiện lắc. Chủng GL30 sinh tổng hợp chất kháng khuẩn và sinh trưởng tốt tại pH 6 - 8, nhiệt độ 300 C, lắc 150 vòng/phút, thể tích dịch nuôi cấy/thể tích môi trường là 20%. Bột ngô 2%, pepton 2% là nguồn cacrbon và nitơ tốt nhất cho chủng GL30 sinh trưởng và sinh chất kháng khuẩn.

Abstract

The purpose of the present study was to survey the effects of some cultural conditions, including temperature, pH, different resources of C and N, the culture medium / flack’s volume ratio, cultural status (static and shacking) on growth and antibacterial metabolite production of Streptomyces GL30 strain, isolated from different soil samples. Strain GL30 exhibited antagonistic ability to three pathogens: Bacillus cereus ATCC-11778, Escherichia coli VTCC-B-482 and Staphylococcus aureus VTCC-B-658. Antibacterial activity of Streptomyces GL30 strain was evaluated based on the diameter of inhibition zone of pathogenic microorganisms. The results showed that the antibacterial activity of GL30 strain reached highest after 4 days of growth under shacking conditions, the temperature of 30 o C, pH 6-8 and culture media/ flack’s volume was 20%. Cornstarch of 2%, peptone 2% was the best carbon and nitrogen source for growth and antibacterial production of strains GL30. The results also showed that strain GL30 was a potential soil microorganism with antimicrobial activity and may be used for biotechnological purposes.

Từ khoá / Keywords

Trạng thái nuôi cấy
môi trường dinh dưỡng
khả năng đối kháng
Streptomyces
Cultural conditions
nutrient conditions
antimicrobial activity
Streptomyces