• ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN SINH KHỐI VÀ TÍCH LUỸ SAPONIN CỦA RỄ TÓC SÂM NGỌC LINH TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR 18 LÍT

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN SINH KHỐI VÀ TÍCH LUỸ SAPONIN CỦA RỄ TÓC SÂM NGỌC LINH TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR 18 LÍT

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN SINH KHỐI VÀ TÍCH LUỸ SAPONIN CỦA RỄ TÓC SÂM NGỌC LINH TRONG HỆ THỐNG BIOREACTOR 18 LÍT

Tên tác giả
Quách Ngọc Anh, Trần Văn Minh, Hà Thị Loan, Trần Nguyễn Lệ Quyên
Category
Monthly Journal
Title

Effects of culture conditions on biomass growth and saponin accumulation of Panax vietnamensis hairy roots in 18-litter bioreactor

Author
Quach Ngoc Anh, Tran Van Minh, Ha Thị Loan, Tran Nguyen Le Quyen
Tóm tắt

Sâm Ngọc Linh được công nhận là quốc bảo của Việt Nam. Trong sâm có chứa một hàm lượng lớn saponin, rất hiệu quả trong việc chữa trị những bệnh viêm nhiễm nghiêm trọng và có tác dụng phòng chống ung thư, chống stress, chống oxi hoá. Sâm Ngọc Linh có giá trị lớn về mặt y tế và thương mại, nhưng hiện tại lại đang khan hiếm trong tự nhiên. Chính vì thế các nhà khoa học đã nghiên cứu sản xuất rễ tơ sâm Ngọc Linh, chứa hàm lượng saponin cao phục vụ sản xuất. Nhằm mục tiêu thu được sinh khối rễ tơ sâm Ngọc Linh và hàm lượng saponin cao trên hệ thống bioreactor 18 lít, biểu đồ tăng sinh khối tự nhiên chu kỳ 90 ngày của rễ tóc sâm Ngọc Linh đã được thiết lập, sau đó thiết lập điều kiện thích hợp cho nhân nhanh sinh khối tươi và tích lũy saponin (saponin toàn phần, M-R2, V-R2, G-Rb1). Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ đường 6%, ánh sáng 200 LUX cho hệ số tăng sinh khối cao nhất đối với rễ tóc sâm Ngọc Linh. Trong điều kiện nuôi cấy không có ánh sáng (tối), mẫu rễ tóc bị ức chế tăng sinh khối, nhưng hàm lượng saponin trong rễ sâm Ngọc Linh cao hơn trong điều kiện chiếu sáng. Khối lượng mẫu nuôi cấy ban đầu 50 -100 g thích hợp để sử dụng làm lượng mẫu ban đầu trong thí nghiệm tăng trưởng và tích lũy saponin.

Abstract

Panax vietnamensis is recognized as the national precious herb of Vietnam. Panax vietnamensis contains a large amount of saponins, really effective in curing serious inflammatory diseases, preventing cancer, anti-stresses, antioxidation. Panax vietnamensis has great medical and commercial values, but is currently scarce in nature. Therefore, scientists have been interested in producing Panax vietnamensis in a large scale with a high accumulation of saponin. In order to obtain Panax vietnamensis hairy root biomass and high saponin content in an 18-litter bioreactor system, a 90-day cycle of natural biomass growth chart of natural biomass growth of Panax vietnamensis hairy root tissues was established, then established suitable conditions for rapid multiplication of fresh biomass and accumulation of saponins (total saponins, M-R2, V-R2, G-Rb1). The results showed that 6% sucrose concentration, 200 lux light condition yielded the highest biomass growth coefficient for Panax vietnamensis hairy root tissues. In the culture condition without light (dark), the hair roots were inhibited to increase the biomass, but the saponin content in Panax vietnamensis roots was higher than in the light condition. The initial culture mass of 50 -100 g was suitable for the growth and saponin accumulation.

Từ khoá / Keywords

Rễ tơ sâm Ngọc Linh
điều kiện ánh sáng
khối lượng ban đầu
nồng độ đường
Bioreactor 18 lít
Panax vietnamensis hairy roots
light condition
initial mass
sucrose concentration
18-litter bioreactor