• ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH HOẠT TÍNH KHÁNG Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces aureofaciens 25.2

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH HOẠT TÍNH KHÁNG Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces aureofaciens 25.2

Xem các bài khác
Số trang của bài
114-118
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH HOẠT TÍNH KHÁNG Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces aureofaciens 25.2

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Cảnh , Trần Thị Thúy Hà , Phạm Thị Hiếu , Ngô Thùy Dương
Category
Monthly Journal
Title

Effect of culture conditions on antimicrobial activity of Streptomyces aureofaciens 25.2 to Vibrio parahaemolyticus causing disease on shrimp

Author
Nguyen Xuan Canh, Tran Thi Thuy Ha, Pham Thi Hieu, Ngo Thuy Duong
Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu đánh giá các điều kiện nuôi cấy ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp chất kháng khuẩn của chủng xạ khuẩn Streptomyces aureofaciens 25.2 đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm. Các thí nghiệm được thiết kế và thực hiện trong các điều kiện nuôi cấy khác nhau để đánh giá khả năng sinh chất kháng khuẩn tối ưu của chủng xạ khuẩn Streptomyces aureofaciens 25.2. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng xạ khuẩn Streptomyces aureofaciens 25.2 bắt đầu sinh chất kháng khuẩn ở ngày nuôi cấy thứ 3 và đạt cực đại sau 5 ngày với điều kiện nuôi lắc 150 vòng/phút. Điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng xạ khuẩn Streptomyces aureofaciens 25.2 sinh chất kháng khuẩn tốt nhất là 30o C, pH môi trường ban đầu từ 5 - 7 với thể tích dịch nuôi cấy khoảng 15% trong bình tam giác 250 ml. Môi trường dinh dưỡng phù hợp được xác định có bổ sung nguồn cacbon là 13 g/l glucose và nguồn ni tơ là 0,6 g/l casein, lúc này chủng xạ khuẩn cho đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 26 mm và 23,3 mm.

Abstract

This research was carried out to determine appropriate culture conditions affecting biosynthesis ability of antimicrobial compounds in Streptomyces aureofaciens 25.2 against Vibrio parahaemolyticus causing the disease on shrimp. The experiments were designed and conducted under different fermentation conditions to evaluate the optimal antimicrobial activity of Streptomyces aureofaciens 25.2. The results showed that S. aureofaciens 25.2 produced antimicrobial compounds on the third day and reached the maximum after 5 days of shaking culture of 150 rpm. The optimum conditions for producing antimicrobial activity of Streptomyces aureofaciens 25.2 were at pH 5 - 7; 30o C, and 15% volume of medium in the 250 ml flask. For nutritional conditions, the largest round of antimicrobial activity when supplemented with carbon source of 13 g/l glucose with a diameter of 26 mm and the nitrogen source was of 0.6 g/l casein with a diameter of 23.3 mm.

Từ khoá / Keywords

tôm
bệnh
điều kiện nuôi cấy
Streptomyces aureofaciens
Vibrio parahaemolyticus
shrimp
disease
culture conditions
Streptomyces aureofaciens
Vibrio parahaemolyticus