• ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI PHỤNG THU NON

ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI PHỤNG THU NON

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-59
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI PHỤNG THU NON

Tên tác giả
Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Bình Khang, Bùi Thị Cẩm Thu, Hồ Thị Cẩm Nhung
Category
Monthly Journal
Title

Effects of led light intensities and photoperiod regimes on growth and yield of baby golden frills mustard greens

Author
Effects of led light intensities and photoperiod regimes on growth and yield of baby golden frills mustard greens
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định cường độ và thời gian chiếu sáng đèn LED phù hợp cho sự sinh trưởng và năng suất cải phụng thu non tại nhà lưới Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố với 5 lần lặp lại được bố trí trong điều kiện phòng tối hoàn toàn có trang bị máy điều hòa nhiệt độ (duy trì nhiệt độ trung bình 25oC, ẩm độ 65% và nồng độ CO2trung bình là 500 ppm); nhân tố 1 là 4 mức cường độ chiếu sáng: 40, 66, 107 và 137 μmol.m-2.s-1; nhân tố 2 gồm 6 mức thời gian chiếu sáng (số giờ chiếu sáng/số giờ tối): 14/10, 16/8, 18/6, 20/4, 22/2 và 24/0. Kết quả cho thấy, cải phụng thu non lúc 16 ngày sau khi gieo ở nghiệm thức 107 μmol.m-2.s-1 kết hợp thời gian chiếu sáng 20/4 cho năng suất thương phẩm (2,22 kg/m2), chiều cao cây (15,2 cm), số lá thật trên cây (3,86 lá/cây) và khối lượng trung bình cây (0,37 g/cây) cao nhất, khác biệt không ý nghĩa qua phân tích thống kê so với nghiệm thức 22/2 kết hợp cường độ 107 và 137 μmol.m-2.s-1. Nghiệm thức 40 μmol.m-2.s-1 kết hợp thời gian chiếu sáng 14/10 và 16/8 cho kết quả về sinh trưởng và năng suất cải phụng thu non thấp nhất.

Abstract

The study was carried out to determine LED light intensities and photoperiod regimes to induce higher growth and yield of Golden frills mustard greens. The experiment was implemented in completely randomized design (RCD) with 5 replications (each treatment contained 5 replicate trays - length 35 cm and width 25 cm) of 24 treatments from 2 factors. The first factor - LED light intensities - included: 40, 66, 107 and 137 μmol.m-2.s-1. The second factor - photoperiod regimes (light/dark): 14/10, 16/8, 18/6, 20/4, 22/2 and 24/0. The full dark room with air conditioner (25oC, 65% relative humidity, 520 ppm CO2) were used in this experiment. The results showed that Golden frills mustard greens (harvested 16 days after sowing) under combination between 107 μmol.m-2.s-1 and 20/4 (light/dark) obtained the highest plant height (15.2 cm), leaf number (3.86 leaves/plant), fresh weight (0.37 g/plant), marketable yield (2.22 kg/m2), and was not significantly different from treatments combination between 22/2 and 107, 137 μmol.m-2.s-1. The interaction among 40 μmol.m-2.s-1 at 14/10 and 26/8 (light/dark) treatments showed the lowest result in growth and yield of Golden frills mustard greens.
 

Từ khoá / Keywords

Đèn LED
cường độ ánh sáng
cải phụng thu non
thời gian chiếu sáng
năng suất
Baby Golden frills mustard greens
LED lamps
light intensity
photoperiod regime
yield