• ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ PHUN KALI HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DƯA VÀNG KIM HOÀNG HẬU TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ PHUN KALI HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DƯA VÀNG KIM HOÀNG HẬU TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-62
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ PHUN KALI HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG DƯA VÀNG KIM HOÀNG HẬU TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI THANH HÓA

Tên tác giả
Tống Văn Giang
Category
Monthly Journal
Title

Effects of spraying cycles of organic potassium on growth, development and yield of cantaloupe variety Kim Hoang Hau planted in green house in Thanh Hoa province

Author
Tong Van Giang
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trong 2 vụ Hè Thu năm 2020 và vụ Xuân Hè năm 2021 nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác dưa vàng Kim Hoàng Hậu trong nhà có mái che. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 4 công thức và 3 lần nhắc lại. Công thức (CT) 1: Phun nước lã; CT2: Chu kỳ 4 ngày phun kali hữu cơ 1 lần; CT3: Chu kỳ 7 ngày phun kali hữu 1 lần; CT4: Chu kỳ 11 ngày phun kali hữu cơ 1lần. Lượng phun phân bón lá kali hữu cơ Hi-Potassium C30 theo khuyến cáo ghi trên bao bì: 60 mL/25 lít nước, phun 400 lít nước/ha cho các công thức thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chu kỳ phun khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dưa Kim Hoàng Hậu. Ở vụ Hè Thu 2020, thời gian sinh trưởng dao động 75 - 80 ngày, năng suất thực thu đạt trung bình 20,10 - 23,44 tấn/ha, độ Brix đạt từ 11,0 - 14,5%. Ở vụ Xuân Hè 2021, thời gian sinh trưởng dao động 80 - 83 ngày, năng suất thực thu đạt trung bình 21,51 - 24,15 tấn/ha, độ Brix dao động từ 12,0 - 15,5%. Công thức CT2 phun phân bón lá kali hữu cơ Hi-Potassium C30 với chu kỳ phun 4 ngày/lần tại 2 vụ thì năng suất và chất lượng đạt cao nhất; tổng thu đạt cao nhất là 937,6 triệu đồng/ha và 966,0 triệu đồng/ha, có lãi thuần đạt cao nhất đạt 824,6 triệu đồng/ha và 853,0 triệu đồng/ha, tương ứng với 2 thời vụ nêu trên.

Abstract

The study was conducted in 2 seasons Summer-Autumn of 2020 and Spring-Summer of 2021 crop to perfect the technical process of cultivating Kim Hoang Hau cantaloupe in a green house. The experiment was arranged in a randomized complete block design (RCB) with 4 treatments and 3 replications. The treatment CT1: Spraying with water; CT2: periodically spraying organic potassium in every 4 days; CT3: periodically spraying organic potassium in every 7 days; CT4: periodically spraying organic potassium in every 11 days. The amount of organic potassium foliar fertilizer HiPotassium C30 was sprayed as recommended on the package: 60 mL/25 liters of water and 400 liters of solution were sprayed for 1 ha at all the treatments. The results showed that different spraying cycles affect the growth, yield and quality of Kim Hoang Hau cantaloupe. In the Spring-Summer of 2021, the growth duration ranged from 80 to 83 days, the actual yield reached 21.51 - 24.15 tons/ha, the Brix degree ranged from 12.0 to 15.5%. Application of organic potassium foliar fertilizer Hi-Potassium C30 with a spraying cycle of 4 days/time in 2 crops at the treatment CT2, the highest yield and quality were achieved; the highest total revenue was 937.6 million VND/ha and 966.0 million VND/ha, the highest net profit was 824.6 million VND/ha and 853.0 million VND/ha, respectively for 2 above crop seasons.

Từ khoá / Keywords

Dưa vàng Kim Hoàng Hậu
phân bón lá kali hữu cơ
chu kỳ phun
Kim Hoang Hau cantaloupe
organic potassium foliar fertilizer
spraying cycles