• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA ĐỐI VỚI ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum)

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA ĐỐI VỚI ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum)

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA ĐỐI VỚI ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum)

Tên tác giả
Bùi Thị Hồng Nhụy, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Tỉnh, Dương Văn Minh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of growth regulators on flower bud differentiation and flowering of Tran Mong Xuan orchid (Cymbidium lowianum)

Author
Bui Thi Hong Nhuy, Nguyen Thi Hong Nhung, Ha Thi Thanh Nga, Nguyen Van Tien, Bui Thị Hong, Nguyen Van Tinh, Duong Van Minh
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến sự phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) cho thấy, việc xử lý phân hóa mầm hoa bằng BAP 200 ppm cho số lượng mầm hoa xuất hiện 80% là sau 45 ngày với tỷ lệ cây xuất hiện mầm hoa đạt 87,5%. Số mầm hoa/chậu đạt 4,33; chiều dài mầm hoa đạt 6,27 cm, đường kính mầm đạt 1,58 cm. Chất điều tiết sinh trưởng Brassinolide 0,1% nồng độ 100 ppm được dùng để xử lý cho cây trong giai đoạn sau phân hóa mầm hoa, có tác dụng tích cực cho quá trình phát triển của cành hoa; chiều dài cành hoa đạt 112,6 cm, chiều dài đoạn mang hoa là 70,4 cm và số hoa/cành đạt 21,0 hoa.

Abstract

Initial research results on the effect of growth regulators on flower bud differentiation and flowering of Tran Mong Xuan orchid (Cymbidium lowianum) showed that the treating flower bud differentiation with BAP 200 ppm for the number of flower buds appeared 80% after 45 days with the rate of flower buds appearing 87.5%. Number of flower buds/pot reached 4.33; flower bud length was 6.27 cm with a diameter of 1.58 cm. Growth regulator Brassinolide 0.1% at a concentration of 100 ppm had a positive effect on the development of Tran Mong Xuan orchid with spike length of 112.6 cm, rachis length of 70.4 cm and the number of flowers/spike of 21.0 when used to treat plants in the stage after flower bud differentiation.

Từ khoá / Keywords

Địa lan Trần Mộng Xuân
chất điều tiết sinh trưởng
điều khiển ra hoa
Tran Mong Xuan orchid
growth regulators
flowering control