• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐỒNG TIỀN SONG HỶ ĐỎ (Gerbera jamesonii)

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐỒNG TIỀN SONG HỶ ĐỎ (Gerbera jamesonii)

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐẾN VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐỒNG TIỀN SONG HỶ ĐỎ (Gerbera jamesonii)

Tên tác giả
Vũ Xuân Dương, Trần Thị Hải, Hà Thị Tâm Tiến, Phạm Thanh Loan
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords