• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LÁ MAI DƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LÁ MAI DƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-105
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT LÁ MAI DƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh, Lê Hồng Nhựt
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords