• ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT VỎ QUẾ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH VÀ HÌNH THÁI RUỘT CÁ RÔ PHI CẢM NHIỄM VỚI VI KHUẨN Streptococcus Agalactiae

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT VỎ QUẾ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH VÀ HÌNH THÁI RUỘT CÁ RÔ PHI CẢM NHIỄM VỚI VI KHUẨN Streptococcus Agalactiae

Xem các bài khác
Số trang của bài
105-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT VỎ QUẾ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH VÀ HÌNH THÁI RUỘT CÁ RÔ PHI CẢM NHIỄM VỚI VI    KHUẨN Streptococcus Agalactiae

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Quyên, Đoàn Văn Cường, Mã Tú Lan, Từ Thanh Dung, Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords