• ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT THẢO DƯỢC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI NẤM Fusarium sp. GÂY BỆNH TRƯƠNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT THẢO DƯỢC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI NẤM Fusarium sp. GÂY BỆNH TRƯƠNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT THẢO DƯỢC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI NẤM Fusarium sp. GÂY BỆNH TRƯƠNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA

Tên tác giả
Đặng Thụy Mai Thy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa
Category
Monthly Journal
Title

Effect of herbal extract on the growth of Fusarium sp. isolated from the swollen swim bladder of striped catfish

Author
Dang Thuy Mai Thy, Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Trong Tuan, Tran Thi Tuyet Hoa
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của Fusarium sp. phân lập từ cá tra bị bệnh trương bóng hơi. Các chiết xuất từ thanh trà (Bouea oppositifolia), địa y (Dirinaria applanala), cỏ mực (Eclipta prostrata), ổi (Psidium guajava), lựu (Punica granatum) và bàng (Teraminalia catppa) được thử nghiệm trên 4 chủng Fusarium sp. Kết quả cho thấy, các cao chiết thanh trà, địa y và lựu có hiệu quả kháng nấm tốt hơn so với các cao chiết thảo dược còn lại khi khảo sát. Thanh trà, địa y và lựu ức chế hoàn toàn sự phát triển của sợi nấm và sự nẩy mầm của bào tử ở các nồng độ lần lượt là 12,5; 6,25 và 25 mg/mL. Cỏ mực và ổi ghi nhận có hoạt tính kháng nấm ở nồng độ 100 mg/mL. Tỉ lệ ức chế tăng trưởng của sợi nấm từ 47,3% đến 65,5%. Vi nấm phát triển ở cao chiết bàng với các nồng độ 100, 50, 25, và 12,5 mg/mL.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of herbal extract on the growth of Fusarium sp. isolated from the swollen swim bladder of striped catfish. The extract of 6 herbs including Bouea oppositifolia, Dirinaria applanala, Eclipta prostrata, Psidium guajava, Punica granatum and Teraminalia catppa were evaluted against four Fusarium sp. strains. The result revealed that extracts of Bouea oppositifolia, Dirinaria applanala and Punica granatum showed greater antifungal activity than those of the remaining herbs when the fungi were exposed to each herb. Dirinaria applanala, Bouea oppositifolia and Punica granatum completely inhibited the growth of mycelium and the germination of spores of four fungal strains at concentration of 6.25; 12.5 and 25 mg/mL, respectively. Eclipta prostrata and Psidium guajava were found to have antifungal activity at the concentration of 100 mg/mL. The inhibition rate of mycelium growth was from 47.3% to 65.5%. The fungal were grown on Teraminalia catppa at the concentration of 100; 50; 25 and 12.5 mg/mL.

Từ khoá / Keywords

Chiết xuất thảo dược
MIC
MFC
Fusarium sp.
Herbal extract
MIC
MFC
Fusarium sp.