• ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG LÚA THƠM MTL372

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG LÚA THƠM MTL372

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG LÚA THƠM MTL372

Tên tác giả
Vũ Anh Pháp
Category
Monthly Journal
Title

Effect of harvesting time on yield and quality of aromatic rice variety MLT372

Author
Vu Anh Phap
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 vùng sinh thái (phèn, ngọt và mặn) của Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thực hiện 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu trên giống MTL372 với 5 thời điểm thu hoạch nhằm tìm ra thời điểm thu hoạch hợp lý nhất cho năng suất và phẩm chất gạo cao nhất. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức ứng với 5 thời điểm thu hoạch: 80, 85, 90, 95, 100% lúa chín. Kết quả thí nghiệm cho thấy thời điểm thu hoạch tốt nhất là 95% lúa chín của vụ Đông Xuân và 90% lúa chín của vụ Hè Thu tại cả 3 vùng sinh thái đều cho năng suất và phẩm chất xay chà cao nhất như tăng tỉ lệ gạo nguyên, giảm tỉ lệ bạc bụng.
 

Abstract

The study was conducted in three ecological regions (acid sulfate, fresh and salty soil) in the Mekong Delta. Experiments were carried out to find the most reasonable harvesting time for getting the highest yield and milling quality of aromatic rice variety MTL372 (with very short growth duration, 85 days) in two crop seasons Winter-Sping and Summer-Autumn. The experiment was arranged in a completely randomized block, consisting of 5 treatments with 5 harvesting times: 80, 85, 90, 95, 100% of ripe grains. Experimental results showed that the best time to harvest was 95% of ripe grains in Winter-Spring and 90% of ripe grains in Summer-Autumn for getting the highest grain yield and milling quality, such as increasing the ratio of head rice and decreasing the grain chalkiness of endosperm in three ecological regions.
 

Từ khoá / Keywords

Bạc bụng
năng suất
phẩm chất xay chà
thời điểm thu hoạch
Chalkiness of endosperm
Grain yield
harvesting time
milling quality