• ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG OM9921 VÀ OM18 TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG OM9921 VÀ OM18 TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
78-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG OM9921 VÀ OM18 TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Trương Thị Kiều Liên, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Võ Thị Thảo Nguyên
Category
Monthly Journal
Title

Effect of nitrogen fertilizer doses on yield and quality of rice varieties OM9921 and OM18 in the Mekong Delta

Author
Truong Thi Kieu Lien, Nguyen Thi Thanh Tuyen, Vo Thi Thao Nguyen
Tóm tắt

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện tại hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng trong vụ Hè Thu 2019 và Đông Xuân 2019 - 2020 trên đất phù sa và đất mặn mặn với các giống lúa OM9921, OM18. Thí nghiệm được bố trí thừa số 2 nhân tố: nhân tố A là 2 giống lúa; nhân tố B là 6 mức phân đạm. Kết quả cho thấy, giống OM 9921 cho năng suất cao nhất là 4,95 tấn/ha trong vụ Đông Xuân ở đất phù sa khi bón 90 kg N/ha và 5,21 tấn/ha trên đất mặn khi bón 80 kg N/ha. Trong vụ Hè Thu ở đất phù sa với mức đạm là 80 kgN /ha (5,02 tấn/ha) và và trên đất mặn là 80 kg N/ha (5,10 tấn/ha). Tương tự, giống OM18 cho năng suất cao nhất trong vụ Đông Xuân ở đất phù sa khi bón 90 kgN (5,60 tấn /ha) và trên đất mặn khi bón 90 kgN (5,79 tấn/ha); và trong vụ Hè Thu ở đất phù sa khi bón 80 kg N/ha (4,88 tấn/ha) và ở đất mặn khi bón 90 kg N/ha (5,11 tấn/ha). Tỷ lệ gạo nguyên có xu hướng giảm ở cả hai giống lúa và cả hai loại đất khi bón tăng lượng phân đạm đến 120 kg N và tỷ lệ gạo nguyên của vùng đất nhiễm mặn cao hơn vùng đất phù sa.

Abstract

The field experiments were conducted in Can Tho and Soc Trang provinces in summer-autumn of 2019 and winterspring of 2019 - 2020 on alluvial and saline soils for rice varieties OM9921 and OM18. The experiment was arranged with two factors, of which factor A was rice varieties, and factor B was the doses of of nitrogen fertilizer. The results showed that OM 9921 had the highest yield (4.95 tons/ha) in winter-spring crop when growing on alluvial soil with nitrogen dose of 90 kg N/ha and reached 5.21 tons/ha on saline soil with nitrogen dose of 80 kg N/ha, respectively. The yield was 5.02 tons/ha in the summer-autumn crop on alluvial soils with nitrogen dose of 80 kg N/ha and 5.10 tons/ha on saline soils with nitrogen dose of 80 kg N/ha, respectively. Similarly, OM18 had the highest yield (5.60 tons/ha) in winter-spring crop on alluvial soil when applying 90 kg N and reached 5.79 tons/ha on saline soil when applying 90 kgN. The yield reached 4.88 tons/ha in the summer-autumn crop on alluvial soil when fertilizing 80 kg N/ha and 5,11 tons/ha on saline soil when applying 90 kg N/ha. The ratio of unbroken grains on saline soil was higher than on alluvial and was lower when increased nitrogen fertilizer dose to 120 kg N for the both rice varieties.

Từ khoá / Keywords

Chất lượng gạo
đất phù sa
đất mặn
OM9921
OM18
phân đạm
alluvial soil
fertilizer nitrogen
OM9921 variety
OM18 variety
Rice grain quality
saline soil