• ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.)

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-38
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.)

Tên tác giả
Trần Thị Quý, Phạm Hữu Nhượng, Ngô Thị Lam Giang, Trương Thanh Hưng, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Quang Thạch
Category
Monthly Journal
Title

Effect of plant regulators on flowering of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

Author
Tran Thi Quy, Pham Huu Nhuong, Ngo Thị Lam Giang, Truong Thanh Hung, Ngo Minh Dung,Nguyen Quang Thach
Tóm tắt

Cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) có chùm hoa vài chục tới hàng trăm hoa gồm cả hoa đực và hoa cái, tuy nhiên số hoa cái chiếm tỷ lệ rất thấp. Để tăng số lượng hoa cái trên chùm hoa, thí nghiệm các chất điều hoà sinh trưởng thuộc nhóm cytokinin (kinetin, benzyl adenin) và nhóm auxin (α-NAA) đã được phun lên cây giai đoạn phân hoá chùm hoa với các nồng độ 30, 40 và 50 ppm. Kết quả cho thấy, tất cả các chất điều hoà sinh trưởng tham gia thí nghiệm đều làm tăng số hoa cái và tăng năng suất quả sacha inchi. Trong đó, benzyl adenin nồng độ 40 ppm cho kết quả tốt nhất. Cụ thể: số hoa cái/chùm tăng cao nhất 25,24 lần so với đối chứng, số lượng hoa cái đạt 32,81 hoa/chùm, số quả đậu trên chùm cũng cao nhất đạt 2,04 quả/chùm, tăng 5,67 lần so với đối chứng. Năng suất quả khô và năng suất hạt trên cây cao nhất, lần lượt đạt 1.331,97 g/cây; 850,20 g/cây. Năng suất hạt lứa quả đầu đạt 2,05 tấn/ha, tăng 5,28 lần so với đối chứng, năng suất hạt năm đầu tiên cũng đạt cao nhất (4,40 tấn/ha).

Abstract

Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) has inflorescences of several tens to hundreds of flowers, including both male and female flowers, but the number of female flowers is very low. To increase the number of female flowers on the inflorescence, growth regulators of the cytokinin group (kinetin, benzyl adenin) and auxin group (α-NAA) were tested on plants during the inflorescence differentiation stage with concentrations of 30 ppm, 40 ppm and 50 ppm. The results showed that all the growth regulators treated in the experiment increased the number of female flowers and increased the yield of sacha inchi fruit. In which, benzyl adenin concentration of 40 ppm was recorded to have the best results. Specifically: the highest number of female flowers/bunch increased by 25.24 times compared to the control, the number of female flowers reached 32.81 flowers/panicle, the number of nuts per panicle was also highest at 2.04 nuts/panicle, an increase of 5.67 times in comparison with the control. Dry nut yield and seed yield per plant were highest, reaching 1,331.97 g/plant and 850.20 g/plant, respectively. The seed yield of the first fruits was 2.05 tons/ha, an increase of 5.28 times compared to the control, the first year seed yield was also the highest (4.40 tons/ha).

Từ khoá / Keywords

Cây sacha inchi
Cytokinin
auxin
Sacha inchi
cytokinin
Auxin